Konkurs ofert

Partnerstwo w projekcie


DATA PUBLIKACJI: 2017-09-13

DATA SKŁADANIA: 2017-10-05


Dnia 09.10.2017 przyjęto ofertę Fundacji Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43/6, 51-315 Wrocław, NlP; 895-17 -91 -502, REGON: 932911705, reprezentowanego przez: Annę Kraucz-Miękus- Dyrektora FundacjiUWAGA!

Zmiana terminu ogłoszenia wyników naboru z 06.10.2017 na 09.10.2017

W wyniku wątpliwości Komisji Konkursowej związanych z oceną merytoryczną oferty złożonej przez Fundację Opieka i Troska, zmianie uległ termin ogłoszenia wyników naboru z dnia: 06.10.2017 na 09.10.2017, pozostałe warunki nie uległy zmianie.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej – etap II" wdrażanego w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 na „Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa


Celem naboru jest wyłonienie organizacji pozarządowej zainteresowanej wspólną realizacją projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w zakresie ewentualnego testowego wdrożenia - wypracowanego w ramach Projektu I etapu - modelu leczenia środowiskowego, zwanego dalej Modelem.

Celem partnerstwa jest zapewnienie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej kompletu świadczeń - zdrowotnych, społecznych i socjalnych - niezbędnych do wyjścia z kryzysu i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb poprzez zaoferowanie mu uczestnictwa w charakterze Odbiorcy wsparcia w testowaniu Modelu.

Projekt testowego wdrożenia Modelu będzie przeprowadzany wspólnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a Partnerami z sektora finansów publicznych zaproszonymi do wspólnej realizacji projektu (4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Partner Formalny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – Partnerem Nieformalnym), Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz. ,,Ostoja" – Partnerem formalnym, podmiotem spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w ramach ogłoszonego dnia 12.08.2016 naboru na partnera oraz Partnerem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.


Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą według następujących kryteriów:

  • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
  • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, zasoby, którymi podmiot dysponuje: zdolności organizacyjne, kadra zarządzająca, kadra merytoryczna, potencjał lokalowy.
  • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

Do Partnerstwa zostanie wybrany Podmiot, którego zgłoszenie spełnia wyżej określone kryteria.

Pozostałe informacje dotyczące naboru określone są w „Warunkach otwartego naboru partnera".


Uczestnicy naboru: Podmioty określone w art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, działające na terytorium miasta Wrocławia w zakresie obszaru współpracy lub pokrewnym, posiadające:

1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu hostelu dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, artystycznych, psychoedukacyjnych oraz samopomocowych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej , w tym pracy z seniorami, oraz ich rodzin i bliskich lub

2) co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, artystycznych, psychoedukacyjnych oraz samopomocowych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej , w tym pracy z seniorami, oraz ich rodzin i bliskich lub

3) co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, artystycznych, psychoedukacyjnych oraz samopomocowych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, w tym pracy z seniorami, oraz ich rodzin i bliskich lub

4) co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu Samopomocowego Domu Środowiskowego – dziennego ośrodka wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i kryzysu psychicznego oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, artystycznych, psychoedukacyjnych oraz samopomocowych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej , w tym pracy z seniorami, oraz ich rodzin i bliskich.

Dodatkowo punktowani będą Uczestnicy naboru, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektu w partnerskiego z jednostką samorządu terytorialnego.


Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w zakresie warunków otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ (http://www.spzoz.wroc.pl/bip) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu.


Szczegółowych informacji udziela pracownik Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ: Barbara Piekarska - Leszek, tel. 71 391-17-52, mail: bpiekarska@spzoz.wroc.pl


Termin i miejsce składania zgłoszeń: do 04.10.2017 r. do godz. 13.00, Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław.

Wybór partnera nastąpi do 05.10.2017 r.


Uwaga! Dnia 14.09.2017 zmianie uległy:

  • załączniki:
    • Załącznik nr 1 Warunki otwartego naboru oraz
    • Załącznik nr 2. Ogłoszenie o otwartym naborze oraz
  • termin składania ofert na: do 05.10.2017 do godziny 13:00
  • termin rozstrzygnięcia naboru na partnera na: 06.10.2017

Uwaga, w dniu 22.09.2017 wpłynęło zapytanie od Oferenta w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, jakie podmioty mogą przystąpić do otwartego naboru na partnera, która wynika z niespójności zapisów zawartych w „Ogłoszeniu otwartego naboru na Partnera", stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2017 z 14.09.2017 i „Warunków otwartego naboru na Partnera", będących Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia 68/2017 z 14.09.2017 informuję, iż doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. W warunkach otwartego naboru na partnera omyłkowo dodano zapis o podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. Poniżej cytat: „Celem naboru jest wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (podmiot spoza sektora finansów publicznych) zainteresowanego wspólną realizacją projektu". Treść niniejszego akapitu powinna brzmieć następująco: „Celem naboru jest wyłonienie podmiotu spoza sektora finansów publicznych zainteresowanego wspólną realizacją projektu"

Utrzymanie tego zapisu byłoby wbrew interesowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, gdyż znacznie ograniczałoby ilość podmiotów mogących wziąć udział w naborze, a co za tym idzie, zmniejszałoby prawdopodobieństwo wyłonienia odpowiedniego Partnera do realizacji Projektu. Jak wynika z materiałów, wpisanie w jednym z dokumentów zapisu o podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, było omyłką, co potwierdza fakt, że wymóg ten nie znajduje odzwierciedlenia ani w wymaganiach stawianych partnerowi, ani w żądanych dokumentach.

W związku z powyższym Partnerem w niniejszym projekcie może być każdy podmiot spoza sektora finansów publicznych, w tym (prowadzący działalność gospodarczą, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa itp.), o ile wyłoniony został zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz działa na terytorium miasta Wrocławia w zakresie obszaru współpracy lub pokrewnym i posiada:

1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu hostelu dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, artystycznych, psychoedukacyjnych oraz samopomocowych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej , w tym pracy z seniorami, oraz ich rodzin i bliskich lub

2) co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, artystycznych, psychoedukacyjnych oraz samopomocowych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej , w tym pracy z seniorami, oraz ich rodzin i bliskich lub

3) co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, artystycznych, psychoedukacyjnych oraz samopomocowych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej , w tym pracy z seniorami, oraz ich rodzin i bliskich lub

4) co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu Samopomocowego Domu Środowiskowego – dziennego ośrodka wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i kryzysu psychicznego oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, artystycznych, psychoedukacyjnych oraz samopomocowych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej , w tym pracy z seniorami, oraz ich rodzin i bliskich.

Dodatkowo punktowani są Uczestnicy naboru, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektu w partnerskiego z jednostką samorządu terytorialnego.

W imieniu Komisji Konkursowej

Barbara Piekarska – Leszek – Sekretarz Komisji


Dnia 09.10.2017 przyjęto ofertę Fundacji Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43/6, 51-315 Wrocław, NlP; 895-17 -91 -502, REGON: 932911705, reprezentowanego przez: Annę Kraucz-Miękus- Dyrektora Fundacji

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.