Zapytanie ofertowe

Angiografia fluoresceinowa 2019


DATA PUBLIKACJI: 2019-10-21

ZNAK SPRAWY:

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, świadczeń zdrowotnych w rodzaju okulistyka zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie angiografia fluoresceinowa narządu wzroku.

Zamawiający – Udzielający zamówienie:

53- 208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28, tel. 71 39 11 757, 71 391 17 50 fax. 71 336 00 01

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie angiografia fluoresceinowa narządu wzroku.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Usługi będą wykonywanie w miejscu wskazanym przez Przyjmującego zamówienie na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy zatrudnionych w poradniach okulistycznych i poradni okulistycznej leczenia jaskry Wrocławskiego centrum Zdrowia SPZOZ.

Termin realizacji zlecenia (przedmiotu zamówienia) :

18.11.2019 – 30.11.2022 z możliwością przedłużenia.

Szacunkowa ilość zlecanych badań:

Do 15 badań miesięcznie.

Warunki jakie musi spełniać Przyjmujący Zamówienie:

1.Ofertę może złożyć podmiot, który spełnia wymogi określone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2.Przyjmujący zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie zleconych badań, przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

3.Przyjmujący zamówienie, który będzie realizował świadczenia, zobowiązany jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czyli świadczenia mają być udzielane przez uprawnione osoby wykonujące zawody medyczne, określone w odrębnych przepisach.

4.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych z użyciem sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z wymogami określonymi dla pracowni diagnostycznych, posiadające stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami, ich aktualne przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy.

5.Dokumentacja dotycząca aparatury pomiarowej udostępniana będzie na żądanie Udzielającego zamówienia.

6.Przyjmujący zamówienie winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zdolność do wykonania zamówienia.

7.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, Udzielającego zamówienia oraz innych osób i organów uprawnionych do kontroli.

8.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

9.Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Zleceniodawcę w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.

10.Wyniki badań zostaną przekazane Udzielającemu zamówienia w oryginale w zaadresowanej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wyniki badań – angiografia fluoresceinowa" w następujący sposób:

a)W Przychodni Grabiszyn – do rejestracji przychodni Udzielającego zamówienia w dniach i godzinach ustalonych miedzy stronami.

b)W Przychodni Kozanów – osobiście upoważnionemu pracownikowi Udzielającego zamówienia, w dniach i godzinach ustalonych miedzy stronami.

11.Gromadzenie, składowanie, utylizacja odpadów medycznych powstałych podczas działalności diagnostycznej odbywa się na koszt Zleceniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a Przyjmujacy zamówienie jest zobowiązany do zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.

12.Udzielający zamówienia wymaga co najmniej 30-dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia od daty otrzymania faktury VAT.

13.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez cały okres obowiązywania umowy. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem konkursu.

Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a)Formularz Ofertowy (Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego)

b)Akceptację wzoru umowy (Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy).

c) Oświadczenie, że Przyjmujący zamówienie spełnia warunki udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

d) W przypadku, gdy ofertę składa osoba nieupoważniona do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty – należy przestawić wraz z ofertą Upoważnienie lub pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu podpisane przez osobę/osoby uprawnione.

Miejsce i czas złożenia oferty:

Oferty w formie pisemnej na druku formularza ofertowego wraz z załącznikami należy dostarczyć:

 1. pisemnie lub osobiście na adres:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław, pokój nr 106 w godzinach 8.00-15.00. oferty przyjmowane są do 28 października 2O19 do godziny 15:00

 1. przesłać drogą mailową na adres metorg@spzoz.wroc.pl

w tytule maila należy wpisać: „Oferta angiografia fluoresceinowa"

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera tudzież pocztą elektroniczną. Oferty, które wpłyną po ww.

terminie nie będą rozpatrywane.

Zasady i kryterium oceny oferty

Oferty zostaną oceniane przez Zleceniodawcę na podstawie kryterium ceny.

Kryterium Cena - oferowana cena jednostkowa brutto za przedmiot zamówienia- 100%

Za ofertę najkorzystniejszą Udzielający zamówienia uzna ofertę z najniższą zaoferowana ceną.

Cena oferty ma być podana jednoznacznie, w złotych polskich cyfrowo i słownie, do drugiego miejsca po przecinku

W przypadku ofert o takiej samej cenie Udzielający zamówienia wybierze ofertę korzystniejszą pod względem dostępności świadczeń.

Pozostałe postanowienia

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty lub ofert jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Udzielający zamówienia może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożonej oferty w przypadku nie wybrania go, unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie Projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem.
 5. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

Zawarcie umowy

 1. Umowa będzie zawarta niezwłocznie po dnia rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
 2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, którego przedstawicielem jest Dyrektor
 • Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl, tel.71 391 17 53
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 • informacja o wyniku postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem udziału w zapytaniu ofertowym
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Wzór oświadczenia


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.