Zapytanie ofertowe

Badania RTG z opisem


DATA PUBLIKACJI: 2020-03-13

ZNAK SPRAWY:

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, świadczeń zdrowotnych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badania RTG z opisem dla pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia.

Zamawiający – Udzielający zamówienie:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ,

53- 208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28, tel. 71 39 11 757, 71 391 17 50 fax. 71 336 00 01

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badania RTG z opisem dla pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Usługi będą wykonywane na terenie miasta Wrocławia w miejscu wskazanym przez Przyjmującego zamówienie na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy zatrudnionych w placówkach Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.

Termin realizacji zlecenia (przedmiotu zamówienia) :

1.04.2020 – 31.03.2021

Szacunkowa ilość zlecanych badań:

Liczba zlecanych badań będzie uzależniona od potrzeb Udzielającego zamówienia. Wartości podane w formularzu należy traktować jako orientacyjne.

Warunki jakie musi spełniać Przyjmujący Zamówienie:

1.Ofertę może złożyć podmiot, który spełnia wymogi określone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2.Przyjmujący zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie zleconych badań, przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

3.Przyjmujący zamówienie, który będzie realizował świadczenia, zobowiązany jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czyli świadczenia mają być udzielane przez uprawnione osoby wykonujące zawody medyczne, określone w odrębnych przepisach.

4.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych z użyciem sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z wymogami określonymi dla pracowni diagnostycznych, posiadające stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami, ich aktualne przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy.

5.Przyjmujący zamówienie musi dysponować odpowiednim aparatem do wykonywania zdjęć RTG z możliwością rejestracji obrazu na nośniku CD lub DVD.

6.Dokumentacja dotycząca aparatury pomiarowej udostępniana będzie na żądanie Udzielającego zamówienia.

7.Przyjmujący zamówienie winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zdolność do wykonania zamówienia.

8.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, Udzielającego zamówienia oraz innych osób i organów uprawnionych do kontroli.

9.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

10.Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Zleceniodawcę w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.

11.Przyjmujący zamówienia zamieści informację o świadczeniu usług na rzecz Zleceniodawcy w portalu świadczeniodawcy NFZ.

12.Wynik badania wraz z opisem przekazywany jest pacjentowi skierowanemu przez

Udzielającego zamówienia w dniu badania, a w przypadku gdy z przyczyn organizacyjnych nie jest to możliwe, w innym terminie uzgodnionym z pacjentem.

13.Udzielający zamówienia wymaga co najmniej 30-dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia od daty otrzymania faktury VAT.

14.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez cały okres obowiązywania umowy. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem konkursu.

Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a)Formularz Ofertowy (Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego)

b)Akceptację wzoru umowy (Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy).

c) Oświadczenie, że Przyjmujący zamówienie spełnia warunki udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

d) W przypadku, gdy ofertę składa osoba nieupoważniona do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty – należy przestawić wraz z ofertą Upoważnienie lub pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu podpisane przez osobę/osoby uprawnione.

Miejsce i czas złożenia oferty:

Oferty w formie pisemnej na druku formularza ofertowego wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres metorg@spzoz.wroc.pl do 19 marca 2020 do godziny 12:00. W tytule maila należy wpisać: „ Zapytanie ofertowe - badania RTG"

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera tudzież pocztą elektroniczną. Oferty, które wpłyną po ww.

terminie nie będą rozpatrywane.

Zasady i kryterium oceny oferty

Oferty zostaną oceniane przez Zleceniodawcę na podstawie kryterium ceny - dostępności.

Kryterium Cena - oferowana cena jednostkowa brutto za przedmiot zamówienia – 80 pkt

Kryterium Dostępność – czas oczekiwania na wykonanie badania (liczony od dnia rejestracji pacjenta) – 20 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą Udzielający zamówienia uzna ofertę , która uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku ofert o takiej samej cenie Udzielający zamówienia wybierze ofertę korzystniejszą pod względem dostępności świadczeń.

Pozostałe postanowienia

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty lub ofert jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
  2. Udzielający zamówienia może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  3. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożonej oferty w przypadku nie wybrania go, unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie Projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem.
  5. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

Zawarcie umowy

  1. Umowa będzie zawarta niezwłocznie po dnia rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
  2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.