Pomoc dla osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, tel. 71 77 77 836

 • Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 15.00 osoby potrzebujące pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniami.
 • Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • Wydaje opinie o zgodności z uchwałami Rady Miejskiej Wrocławia lokalizacji i limitu punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z art. 18 ust.8 Ustawy.
 • Współdziała w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z zapisami Ustawy.
 • Inicjuje działania lokalne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
    Wrocław, ul. Wybrzeże J.C.Korzeniowskiego 18, tel. 71 77 66 200

 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych ( detoksykacja ) tel. 71 77 66 285
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień tel. 71 77 66 279; 71 77 66 276
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień tel. 71 77 66 280
 • Wojewódzka Przychodnia Terapii Uzależnień i Wspóluzależnienia od Alkoholu tel. 71 77 66 300
  Czynna: pon.- czw. w godz.  8.00- 20.00;  piątki w godz.: 8.00-15.00
  www.wotuw.dfx.pl

3. Centrum Neurospychiatrii NEUROMED

 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  Wrocław, ul. Białowieska 74A, tel. 71 35 01 730 wewn. 31
  lub 71 35 01 780 wewn. 31
  Czynna codziennie w godz.: 7.00 – 19.00
  www.neuropsychiatria.com

4. Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  Wrocław, ul. Wszystkich Świętych 2, tel. 71 326 67 30
  Czynna: pon.- pt. w godz.  8.00-20.00
  www.spzoz.wroc.pl/pl/op-lcz-i-tu

5. NZOZ Centrum Medyczne PRACTIMED

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  Wrocław, ul. Pabianicka 25, tel. 71 798 36 46
  Czynna codziennie w godz.: 8.00-20.00
  www.practimed.wroclaw.pl

Terapia pogłębiona dla osób z problemem alkoholowym i ich bliskich

prowadzona jest w: Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Wrocław .Podwale 13

Poradni Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspólzależnienia, Wrocław, Wszystkich Świętych 2

 

1. Stowarzyszenia i kluby Abstynenta

Podejmują działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej skierowane do różnych grup odbiorców.

Pomoc osobom uzależnionym w utrzymaniu abstynencji oraz zapewnienie dalszego rozwoju osobistego. Wsparcie dla osób wspóluzależnioninych i DDA

3. Ruch Wspólnotowy Anonimowych Alkoholików

 • celem działania wspólnot jest utrzymanie własnej trzeźwości i pomaganie tym, którzy zwrócili się o pomoc  w związku z ich problemem alkoholowym.
  www.anonimowi-alkoholicy.org.pl