Konkurs ofert

KONKURS POZ PAŹDZIERNIK


DATA PUBLIKACJI: 11.10.2018

DATA SKŁADANIA: 16.10.2018

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej


Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiednio:

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125, Przychodnia Kozanów, ul. Dokerska 9, Przychodnia Grabiszyn, ul. Stalowa 50, Przychodni Stare Miasto, Pl. Dominikański 6 we Wrocławiu, w dniach i godzinach ustalonych z przyjmującym zamówienie – wg zapotrzebowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ w ilości 80 godz. miesięcznie z możliwością zwiększenia dostępności w razie konieczności o 50%.

Świadczenia lekarza specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej lub lekarza medycyny w trakcie specjalizacji pracującego pod nadzorem lub lekarza medycyny pracującego pod nadzorem.


Okres obowiązywania umowy od 18.10.2018r do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.


Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jestna stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl w zakładce Konkurs ofert i na portalu wewnętrznym Zamawiającego. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sekcji Kadr: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 55

Termin i miejsce składania ofert: do 16.10.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 16.10.2018r o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkoweuprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiuwww.spzoz.wroc.pl iTablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ weWrocławiu do dnia 16.10.2018r

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia:11.10.2018

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.