Konkurs ofert

KONKURS PSY Centrum Zdrowia Psychiczego+ Projekt UE


DATA PUBLIKACJI: 2018-08-21

DATA SKŁADANIA: 2018-10-02


UWAGA! ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

W dniu 11.09.2018 informuję, że zmianie ulega :

1)Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia:„11.10.2018" na: „do dnia 19.10.2018r."


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

W dniu 20.09.2018 informuję, że zmianie ulega :

1)Termin i miejsce składania ofert z: „21.09.2018 do godz. 11:30" na: „02.10.2018 do godz. 11:30" w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

2)Termin otwarcia ofert z: „21.09.2018 godz. 12:00" na: 02.10.2018 do godz. 12:00" w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

3)Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia:„26.09.2018" na: „do dnia 11.10.2018r."


Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap I, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.


Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Oferty należy składać - pod rygorem odrzucenia - w formie pisemnej w języku polskim.
b) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (zał. 1), który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.g... .
c) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:


OFERTA
W KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
W ZAKRESIE:
………………………………………………………………………………………………….
(NALEŻY PODAĆ NAZWĘ ZAKRESU ŚWIADCZEŃ OKREŚLONE W § 3 )
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ WE WROCŁAWIU
WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPZOZ
OFERENT:
……………………………………….
……………………………………….
(NALEŻY PODAĆ PEŁNĄ NAZWĘ I ADRES SIEDZIBY OFERENTA)

d) Ofertę należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie Udzielającego zamówienie - 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 lub nadać w formie przesyłki pocztowej. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
e) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
f) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w jednym zakresie świadczeń wyszczególnionych w §6 ust. 2 szczegółowych warunków konkursu ofert.
g) Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
h) Oferta oraz wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta lub osobę prawnie umocowaną do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Oferenta.
i) Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osobę prawnie umocowaną do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Oferenta.
j) W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty.
k) W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
l) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj., w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „Zmiana oferty" lub „Wycofanie Oferty".
m) Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
n) Po upływie terminu składania ofert złożone w postępowaniu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.
o) Udzielający zamówienia przed podpisaniem umowy może żądać, aby złożone w ofercie kopie dokumentów zostały przedstawione do wglądu w oryginałach.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym, w szczególności rozpatrując następujące kryteria oceny ofert:

1.Jakość - Kwalifikacje zawodowe – dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji świadczeń danego typu poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.2.Kompleksowość - dodatkowe uprawnienia realizatora świadczeń w danym zakresie poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.3.Dostępność – oferowana tygodniowa / miesięczna dostępność do świadczeń danego typu w kontekście zapotrzebowania na nie, które określono w szczegółowych warunkach konkursu4.Ciągłość - udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze5.Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Za każde kryterium można otrzymać od 0 do 5 punktów od jednego oceniającego członka Komisji, gdzie ocenę:

a.„0" otrzyma oferta nie spełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie,b.„1" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnymc.„2" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach;d.„3" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym;e.„4" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach lub oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym bez posiadania dodatkowych atutów.f.„5" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0".

V. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres:
1) Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. w lokalizacji CZP+ i Wyjazdowy, tj. wizyty domowe w miejsce pobytu pacjenta CZP+) w Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.11.2018 r. do 31.10.2021.
2) Ośrodek Dziennego Wsparcia stanowiący połączenie oddziału dziennego z ŚDS typu a/c – w Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.11.2018 r. do 31.10.2021.

VI. POZOSTAŁE WARUNKI:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego w zapisach umowy, której wzór stanowią załączniki 2.1-2.6 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przed podpisaniem umowy w zakresie uszczegółowienia miejsca udzielania świadczeń oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

Dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w zakresie:

• zmiany miejsca udzielania świadczeń wynikającej z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu (rozwiązanie umowy o wynajem pomieszczeń pod CZP+, pożar, inne zdarzenie losowe, otrzymanie lokalu od miasta)

• okresu obowiązywania umowy (długości realizacji projektu, dnia rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), wynikająca z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu (my albo Partnerzy nie jesteśmy w stanie zorganizować rozpoczęcia realizacji projektu od 01.11.2018)

• stawki godzinowej, jeżeli będzie to wynikało z aktualnego aktu wykonawczego do ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.

• innych postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, wynikającej ze zmian zapisów umowy o dofinansowanie, zmian wytycznych z Ministerstwa, zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na realizację Projektu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

W dniu 20.09.2018 informuję, że zmianie ulega :


1)Termin i miejsce składania ofert z: „21.09.2018 do godz. 11:30" na: „02.10.2018 do godz. 11:30" w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

2)Termin otwarcia ofert z: „21.09.2018 godz. 12:00" na: 02.10.2018 do godz. 12:00" w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

3)Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia:„26.09.2018" na: „do dnia 11.10.2018r."

Ogłoszenie wyników konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu Nr 69/2018z dnia 20.08.2018r. z późniejszymi zmianami.

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano następujące oferty:


1)ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY W CENTRUM ZDROWIA PSCYHICZNEGO+ WE WROCŁAWIU (Kod 2730, Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9):

a)Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz psychiatra I stopnia lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii: Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Zabłocki – oferta nr 18 - 160h/mc

b)Psychoterapeuta z certyfikatem lub osoba posiadająca status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty:

a.Zofia Szynal – oferta nr 22 – 160h/mc

b.Anna Ptaszyńska – oferta nr 7 – 160h/mc

c)Psycholog kliniczny lub psycholog z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznejBRAK WYBRANYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

d)Pielęgniarka psychiatryczna lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka środowiskowaBRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

e) Terapeuta środowiskowy z certyfikatem PTP lub specjalista terapii środowiskowej z certyfikatem PTP - BRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

f) Inni specjaliści: Ratownik medyczny - BRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE


2) OŚRODEK DZIENNEGO WSPARCIA W CENTRUM ZDROWIA PCYCHICZNEGO+ WE WROCŁAWIU (Kod 2700, Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9):

a) Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz psychiatra I stopnia lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - MAGMED MAŁGORZATA WAJDA-oferta nr 20 - 160 h/miesiąc

b)Psycholog kliniczny lub psycholog z co najmniej 2-letnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej lub psychoterapeuta z certyfikatem lub osoba posiadająca status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty:

a.Strobel Michał Psychoterapia- oferta nr 1 – 160h/mc

b.Adam Bułacz – oferta nr 6 – 160h/mc

c)Popołudniowe grupy wsparcia/ terapeutyczne/ psychoedukacyjne /rozwojowe realizowane przez: Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej lub psychoterapeutę z certyfikatem lub osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty: Adam Bułacz – oferta nr 5 - 8h/miesiąc

d)Terapeuta zajęciowyAdam Koszutski – oferta nr 15- 160 h/miesiąc

e)Terapeuta środowiskowy z certyfikatem PTP lub specjalista terapii środowiskowej z certyfikatem PTP BRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

f)Pielęgniarka psychiatryczna (specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji) pracująca w ODWBRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

g)Pielęgniarka psychiatryczna (specjalistkę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji) pracująca w gabinecie zabiegowym – BRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

g)Koordynator merytoryczny Klubu Rodzin i Bliskich będący psychologiem klinicznym lub psychologiem z co najmniej dwuletnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej lub psychoterapeuta z certyfikatem lub osoba posiadająca status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - BRAK WYBRANYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.