Konkurs ofert

KONKURS PSY Centrum Zdrowia Psychiczego+ Projekt UE - dogrywka


DATA PUBLIKACJI: 2018-11-16

DATA SKŁADANIA: 2018-12-20, g. 11:30 - zmiana z 2018-12-18, g. 11:30

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.


Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.


Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. w lokalizacji CZP+ i Wyjazdowy, tj. wizyty domowe w miejscu pobytu pacjenta CZP+) w Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD 10 oraz ICF), kwalifikowanie do projektu, współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia oraz udzielania wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego i prowadzącego terapię psychiatryczną pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich – 160 h/miesiąc;

b.Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD 10 – diagnoza psychologiczna oraz ICF – diagnoza funkcjonalna), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego i prowadzenie psychoedukacji i terapii psychologicznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich – 320 h/miesiąc;

c.Pielęgniarkę psychiatryczną lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę środowiskową odpowiedzialną za: udział w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, oraz realizację usług pielęgniarskich, prowadzenie warsztatów higienicznych, lekoterapii, psychoedukacji itp. na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich - 320 h/miesiąc;

d.Terapeutę środowiskowego z certyfikatem PTP lub specjalistę terapii środowiskowej z certyfikatem PTP odpowiedzialnego za: udział w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia oraz prowadzenie terapii środowiskowej na rzecz pacjentów CZP+ oraz jego Rodziny i Bliskich - 160 h/miesiąc;

e.Innych specjalistów: Ratownika medycznego odpowiedzialnego za dokonywanie oceny stanu zdrowia, podejmowanie medycznych czynności ratunkowych, komunikowaniu się oraz transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, jak również organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich - 160 h/miesiąc;

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021.

2) Ośrodek Dziennego Wsparcia stanowiący połączenie oddziału dziennego z ŚDS typu A/C – w Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii odpowiedzialnego za prowadzenie diagnozy i terapii psychiatrycznej (zgodnej z kwalifikacją ICF i ICD10) w Oddziale Dziennego Wsparcia na rzecz pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, ewaluacja indywidualnych procesów zdrowienia Pacjentów oraz wsparcie ich Rodzin i Bliskich – 160 h/miesiąc;

b.Terapeutę zajęciowego odpowiedzialnego za prowadzenie terapii zajęciowej w Oddziale Dziennego Wsparcia na rzecz pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u oraz zajęć w Świetlicy – na rzecz wszystkich pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich- 160 godzin/miesiąc;

c.Pielęgniarkę psychiatryczną (specjalistkę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji) odpowiedzialną m.in. za prowadzenie treningów higienicznych, lekoterapii oraz świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz Pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u znajdujących się w Oddziale Dziennego Wsparcia – 40 godzin/miesiąc

d.Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej lub psychoterapeutą z certyfikatem lub osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do prowadzenia popołudniowych grup: wsparcia/ terapeutycznych / psychoedukacyjnych / rozwojowych (2 grupy, każda prowadzona przez 2 terapeutów, każda grupa trwa 2-godziny z częstotliwością 1 raz w tygodniu) na rzecz pacjentów CZP+ – 24 h/miesiąc

e.Koordynatora merytorycznego Klubu Rodzin i Bliskich będącego psychologiem klinicznym lub psychologiem z co najmniej dwuletnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej lub psychoterapeutą z certyfikatem lub osobą posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, odpowiedzialnego m.in. za prowadzenie zajęć w zakresie psychoedukacji oraz promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, nadzorowanie terapeutyczne grup samopomocowych osób stanowiących sieć społeczną Pacjentów CZP+, tj. ich Rodzin i Bliskich, tj. ich Rodzin i Bliskich– 36h/miesiąc.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021.


Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52

Termin i miejsce składania ofert: 18.12.2018 do godz. 11:30 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 godz. 12:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.


1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym, w szczególności rozpatrując następujące kryteria oceny ofert:

 • 1.Jakość - Kwalifikacje zawodowe – dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji świadczeń danego typu poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.
 • 2.Kompleksowość - dodatkowe uprawnienia realizatora świadczeń w danym zakresie poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.
 • 3.Dostępność – oferowana tygodniowa / miesięczna dostępność do świadczeń danego typu w kontekście zapotrzebowania na nie, które określono w szczegółowych warunkach konkursu
 • 4.Ciągłość - udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze
 • 5.Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Za każde kryterium można otrzymać od 0 do 5 punktów od jednego oceniającego członka Komisji, gdzie ocenę:

 • a.„0" otrzyma oferta nie spełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie,
 • b.„1" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym,
 • c.„2" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach;
 • d.„3" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym;
 • e.„4" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach lub oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym bez posiadania dodatkowych atutów.
 • f.„5" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0".

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednej oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone do dnia 28.12.2018r na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.


Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego w zapisach umowy, której wzór stanowią załączniki 2.1-2.6 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przed podpisaniem umowy w zakresie uszczegółowienia miejsca udzielania świadczeń oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

Dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w zakresie:

• zmiany miejsca udzielania świadczeń wynikającej z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu (rozwiązanie umowy o wynajem pomieszczeń pod CZP+, pożar, inne zdarzenie losowe, otrzymanie lokalu od miasta);

• okresu obowiązywania umowy (długości realizacji projektu, dnia rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), wynikająca z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu (my albo Partnerzy nie jesteśmy w stanie zorganizować rozpoczęcia realizacji projektu od 01.01.2019);

• stawki godzinowej, jeżeli będzie to wynikało z aktualnego aktu wykonawczego do ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.;

• innych postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, wynikającej ze zmian zapisów umowy o dofinansowanie, zmian wytycznych z Ministerstwa, zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na realizację Projektu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Data ogłoszenia: 16.11.2018.r.
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 informuje, iż w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, ogłoszonym dnia 16 listopada 2018 dokonano następujących zmian:

1) Odwołanie konkursu w części dotyczącej zamówienia na świadczenia zdrowotne w Ośrodku Dziennego Wsparcia stanowiącym połączenie oddziału dziennego z ŚDS typu A/C – w Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:


a.
Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii odpowiedzialnego za prowadzenie diagnozy i terapii psychiatrycznej (zgodnej z kwalifikacją ICF i ICD10) w Oddziale Dziennego Wsparcia na rzecz pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, ewaluacja indywidualnych procesów zdrowienia Pacjentów oraz wsparcie ich Rodzin i Bliskich – 160 h/miesiąc;b.Pielęgniarkę psychiatryczną (specjalistkę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub w trakcie specjalizacji) odpowiedzialną m.in. za prowadzenie treningów higienicznych, lekoterapii oraz świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz Pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u znajdujących się w Oddziale Dziennego Wsparcia – 40 godzin/miesiąc.


2)
Terminu składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu:a.Termin i miejsce składania ofert zmienia się z: 18.12.2018 do godz. 11:30 na: 20.12.2018 do godz. 11:30, miejsce składania ofert pozostaje bez zmian: Sekretariat Udzielającego zamówienia.b.Termin otwarcia ofert zmienia się z: 18.12.2018 godz. 12:00 na: 20.12.2018 godz. 12:00, miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian: Sala konferencyjna w siedzibie Udzielającego zamówienia.c.Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert został zmieniony z: do dnia 28.12.2018 na: do dnia 31.12.2018r


Data ogłoszenia: 03.12.2018.r.


Uwaga, dnia 31.12.2018 rozstrzygnięto konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Wyniki znajdują się w pliku o nazwie: Wyniki_31.12.2018 oraz poniżej:

Ogłoszenie wyników konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wprowadzone Zarządzeniem Nr 103/2018 Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu z dnia 16.11.2018r. zmienione Zarządzeniem Nr 107/2018 Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu z dnia 03.12.2018.

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano następujące oferty:1) ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY W CENTRUM ZDROWIA PSCYHICZNEGO+ WE WROCŁAWIU (Kod 2730, Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9):

a) Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz psychiatra I stopnia lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii:BRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

b) Psycholog kliniczny lub psycholog z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej– Wioleta Kędzia (oferta nr 15), Marta Kozak (oferta nr 3)

c) Pielęgniarka psychiatryczna lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka środowiskowaBRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

a) Inni specjaliści: Ratownik medyczny - BRAK ZŁOŻONYCH OFERT, POSTĘPOWANIE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE


2) OŚRODEK DZIENNEGO WSPARCIA W CENTRUM ZDROWIA PCYCHICZNEGO+ WE WROCŁAWIU (Kod 2700, Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9):

a) Popołudniowe grupy wsparcia/ terapeutyczne/ psychoedukacyjne /rozwojowe realizowane przez: Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej lub psychoterapeutę z certyfikatem lub osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty: Marta Gostkowska (oferta nr 13), Michał Henczel (oferta nr 6)

b) Terapeuta zajęciowy – Anna Gościniak (oferta nr 16) i Mirella Rylewicz (oferta nr 9).

c) Koordynator merytoryczny Klubu Rodzin i Bliskich będący psychologiem klinicznym lub psychologiem z co najmniej dwuletnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej lub psychoterapeuta z certyfikatem lub osoba posiadająca status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – Aleksandra Karaszewska (oferta nr 21)

Data ogłoszenia: 31.12.2018.r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.