Konkurs ofert

KONKURS PSY LIPIEC 2018


DATA PUBLIKACJI: 2018-07-31

DATA SKŁADANIA: 2018-08-29

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2018 poz. 160 z późn.zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza


Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1 ) Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez: lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.09.2018 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

2) Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez: lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.09.2018 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.


Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 713911752

Termin i miejsce składania ofert: 29.08.2018 do godz. 11:30 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 29.08.2018 godz. 12:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu dnia 30.08.2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 31.07.2018.r.


UWAGA! ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Termin i miejsce składania ofert: z 29.08.2018 do godz. 11:30 na: 31. 08.2018 do godz. 11:30 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert z: 29.08.2018 godz. 12:00 na: 31. 08.2018 do godz. 12:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu z dnia: 30.08.2018r.na: 31.08.2018.

Data ogłoszenia informacji: 29.08.2018. r.


Wyniki konkursu znajdują się w pliku pn. "Wyniki konkursu ofert_31.08.2018".

Data ogłoszenia informacji: 31.08.2018. r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.