Konkurs ofert

KONKURS PSY MARZEC 2018


DATA PUBLIKACJI: 2018-03-20

DATA SKŁADANIA: 2018-03-29, 14:30

Wrocław, 20.03.2018

Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. 2018 poz. 160 z późn.zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia:

a.Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

b.Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

c.Fizjoterapeuty z co najmniej 2–letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub specjalisty w dziedzinie fizjoterapii;

d.Pedagoga specjalnego z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi;

e. Terapeuty zajęciowego z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

f. Logopedy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2018 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie

2) Zespół leczenia środowiskowego (domowego) – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2018 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52

Termin i miejsce składania ofert: 28.03.2018 do godz. 11:30 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z: 28.03.2018 do godz. 11:30 NA: 29.03.2018 do godz. 14:30.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 28.03.2018 godz. 12:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.
UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Z: 28.03.2018 do godz. 12:00 NA: 29.03.2018 do godz. 14:45
.


Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkoweuprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu dnia 30.03.2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


UWAGA ZMIANA:

1) TERMINU SKŁADANIA OFERT Z: 28.03.2018 do godz. 11:30 NA: 29.03.2018 do godz. 14:30.

2) TERMINU OTWARCIA OFERT Z: 28.03.2018 do godz. 12:00 NA: 29.03.2018 do godz. 14:45.

WYNIKI KONKURSU:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1)Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia:

a.Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Agnieszka Skorupska, oferta nr 3

c.Świadczenia fizjoterapeuty z co najmniej 2–letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub specjalisty w dziedzinie fizjoterapii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

d.Świadczenia pedagoga specjalnego z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi;

Hanna Adamczyk, oferta nr 1

e.Świadczenia terapeuty zajęciowego z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

f.Świadczenia logopedy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Katarzyna Gucwa, oferta nr 2

2)Zespół leczenia środowiskowego (domowego) – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Maciej Womperski, oferta nr 4


Skan wyników konkursu znajduje się w pliku: WYNIKI_2018.03.30

Wrocław, 30.03.2018

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.