Konkurs ofert

KONKURS PSY STYCZEŃ 2018


DATA PUBLIKACJI: 2018-01-09

DATA SKŁADANIA: 2018-01-12

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016 poz. 1638)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1)Zespół leczenia środowiskowego (domowego) – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Okres obowiązywania umowy od dnia 16.01.2018r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

2)Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia osoby posiadającej:

  • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub
  • status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień będącej jednocześnie psychologiem klinicznym lub psychologiem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, lub psychologiem posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej lub psychologiem.

Okres obowiązywania umowy od dnia 16.01.2018 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52

Termin i miejsce składania ofert: 12.01.2018 do godz. 11:30 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:

OFERTA

W KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU

…………………………………………

W ZAKRESIE:

………………………………………………………………………………………………….

(NALEŻY PODAĆ KOD I NAZWĘ ZAKRESU ŚWIADCZEŃ OKREŚLONE W § 3 UST 1)

W ………………………………………………………

(NALEŻY PODAĆ LOKALIZACJĘ OKREŚLONĄ W §6 UST. 2)

WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

OFERENT:

……………………………………….

……………………………………….

(NALEŻY PODAĆ PEŁNĄ NAZWĘ I ADRES SIEDZIBY OFERENTA)

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 12.01.2018 godz. 12:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkoweuprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu dnia 15.01.2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Data ogłoszenia: 09.01.2018.r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

I)

Zakres:

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) (Kod 1730)


1)

Lokalizacja:

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu


a)

Rodzaj świadczeń zdrowotnych:

Świadczenia realizowane na rzecz NFZ w zakresie psychiatrii - diagnostyka i terapia psychiatryczna, wizyty domowe e wykonywane przez personel: Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii


L.p.

Nadany numer oferty

Nazwisko i imię oferenta

Nazwa firmy oferenta

Lokalizacja /
Zakres świadczeń/
Specjalność

Miejsce w rankingu


1

2

(355)

Maksim Tichonow

Praktyka Lekarska

Maksim Tichonow

54-514 Wrocław, ul. Zagłoby 47W

NIP 898-120-46-79, Regon: 932897098

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu / Zespół Leczenia Środowiskowego (2730) /Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

1

V) Zakres: Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (1744)1)

Lokalizacja:

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21we Wrocławiua)

Rodzaj świadczeń zdrowotnych:

Świadczenia realizowane na rzecz NFZ w zakresie psychiatrii - diagnostyka i terapia psychiatryczna, sesje terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, sesje wsparcia psychospołecznego wykonywane przez osobę:

1) posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub

2) posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień będącą jednocześnie psychologiem klinicznym lub psychologiem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologiem posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej lub psychologiem


L.p.

Nadany numer oferty

Nazwisko i imię oferenta

Nazwa firmy oferenta

Lokalizacja /
Zakres świadczeń/
Specjalność

Miejsce w rankingu
1

1

(274)

Natalia Kasprowicz

POZYTYWKA

Natalia Kasprowicz

50-559 Wrocław, ul. Świeradowska 12/8

Nip: 883 179 47 74, Regon: 362505018

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu / Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744) / Osoba posiadająca status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień będącą jednocześnie psychologiem

1Data ogłoszenia: 15.01.2018.r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.