Konkurs ofert

KONKURS PSY AOS STYCZEŃ 2019


DATA PUBLIKACJI: 2019-01-04

DATA SKŁADANIA: 2019-01-10, godzina 11:30

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2018, poz.2190)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

A.OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:

I)Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a. osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

b.Pracownika socjalnego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.


2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b.Lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

c.Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci;

d.Psychologa posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci, w tym osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;

e.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

f.Osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

g.Terapeutę zajęciowego;

h.Pedagoga specjalnego;

i.Logopedę;

j.Fizjoterapeutę z co najmniej 5-cioletnim doświadczeniem;

k.Pracownika socjalnego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.


3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

b.Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci lub psychologa posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.


4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego;

c.psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej, posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

d.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

e.Pracownika socjalnego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.


5. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

II.Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

c.Psychologa klinicznego;

d.Pracownika socjalnego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

  1. Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

b.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

c.Osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

d.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

2.Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Świadczenia realizowane przez osobę posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat terapii uzależnień.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

3.Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a.Osobę posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat terapii uzależnień;

b.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

4.Programu leczenia substytucyjnego realizowanego w ramach poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a)Osobę posiadającą certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat terapii uzależnień;

b)Pielęgniarki z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem leczonym substytucyjnie albo pielęgniarki OIT z ukończonym kursem opieki nad pacjentem zakażonym wirusem HIV / chorym na AIDS lub pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

B.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA w Ośrodku Profilaktyczno-Leczniczym Chorób w zakresie:

1.Poradni profilaktyczno leczniczej HIV/AIDS (1342) wraz z realizacją kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem zakażonym HIV leczonym antyretrowirusowo. Świadczenia pielęgniarki z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem zakażonym wirusem HIV / chorym na AIDS.

Okres obowiązywania umowy od dnia 14.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52

Termin i miejsce składania ofert: 10.01.2019 do godz. 11:30 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 10.01.2019 godz. 12:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkoweuprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiuwww.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ weWrocławiu do dnia: 11.01.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Data ogłoszenia: 04.01.2019.r.


Uwaga, w dniu 08.01.2019 poprawiono omyłkę pisarską w zakresie oczekiwanej jednostki rozliczeniowej (poprawiono z: "punkt" na: "godzina") w pozycjach o l.p.: III.3.a-III.3.b oraz III.4.a w § 6 "WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW" Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert o Udzielanie Zamówienia na Świadczenia Zdrowotne. Poprawiona wersja Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert o Udzielanie Zamówienia na Świadczenia Zdrowotne została zamieszczona na stronie pod nazwą: Zał.2. Szczegółowe warunki_08.01.2019.
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.