Konkurs ofert

Konkurs PSYCHIATRIA grudzień 2016


DATA PUBLIKACJI: 2016-12-15

DATA SKŁADANIA: 2016-12-27Uwaga! W dniu 29.12.2016 zakończono procedurę konkursową,w ramach której wyłoniono następujących realizatorów świadczeń:

1)Praktyka Lekarska Sławomir Salachna, ul. Aleja Wolności 22/5, 55-231 Jelcz - Laskowice - Poradnia zdrowia psychicznego, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

2) Hanna Adamczyk, ul. Lipska 28/3, 51-003 Wrocław - Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Świadczenia pedagoga specjalnego.

3) Dorota Rogowska - Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

Świadczenia osoby spełniającej łącznie dwa warunki:

   • będącej psychologiem klinicznym lub psychologiem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, lub psychologiem posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej lub psychologiem;
   • posiadającej certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

UWAGA! Dnia 28.12.2016 - z uwagi na prowadzone negocjacje - zmianie uległ termin ogłoszenia wyników konkursu z 28.12.2016 na 30.12.2016 oraz - z powodu absencjji chorobowej i urlopowej - zmieniono skład komisji konkursowej (odpowiednie zarządzenie znajduje się poniżej).


Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016 poz. 1638)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1)Poradnia zdrowia psychicznego – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

2)Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

3)Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Podwale 13 we Wrocławiu:

a.Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

b.Świadczenia pedagoga specjalnego;

c.Świadczenia terapeuty zajęciowego, tj. osoby, która:

a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata, lub

b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub

c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub

d) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub

e) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub

f) posiada inne wykształcenie, która uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w tym ośrodku.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

4)Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

a.Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

b.Świadczenia osoby spełniającej łącznie dwa warunki:

   • będącej psychologiem klinicznym lub psychologiem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, lub psychologiem posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej lub psychologiem;
   • posiadającej certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.


Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52


Termin i miejsce składania ofert: 27.12.2016 do godz. 09:00 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:

OFERTA

W KONKURSIEOFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU

…………………………………………

W ZAKRESIE:

………………………………………………………………………………………………….

(NALEŻY PODAĆ KOD I NAZWĘ ZAKRESU ŚWIADCZEŃ OKREŚLONE W § 3 UST 1)

W ………………………………………………………

(NALEŻY PODAĆ LOKALIZACJĘ OKREŚLONĄ W §6 UST. 2)

WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

OFERENT:

……………………………………….

……………………………………….

(NALEŻY PODAĆ PEŁNĄ NAZWĘ I ADRES SIEDZIBY OFERENTA)Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.


Termin otwarcia ofert: 27.12.2016 godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.


Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkoweuprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiuwww.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ weWrocławiu do dnia 28.12.2016r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Data ogłoszenia: 15.12.2016.r.


UWAGA! Dnia 28.12.2016 - z uwagi na prowadzone negocjacje - zmianie uległ termin ogłoszenia wyników konkursu z 28.12.2016 na 30.12.2016 oraz - z powodu absencjji chorobowej i urlopowej -zmieniono skład komisji konkursowej (odpowiednie zarządzenie znajduje się poniżej).

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.