Konkurs ofert

Konkurs: Realizacja zadań z zakresu udzielania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, uczestniczącym w programie leczenia substytucyjnego, ich rodzinom oraz osobom oczekującym na terapię Uwaga!!! Rozs


DATA PUBLIKACJI: 22.12.2017

DATA SKŁADANIA: 28.12.2017

OGŁOSZENIE Wrocław 22.12.2017

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej, Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Sekcja do Spraw Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, ul Podróżnicza 26/28 ogłasza z dniem 22.12.2017 konkurs i zaprasza do składania ofert.

Organizatorem konkursu ofert jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Sekcja ds. Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28.

Przedmiotem konkursu ofert jest: Realizacja zadań z zakresu udzielania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, uczestniczącym w programie leczenia substytucyjnego, ich rodzinom oraz osobom oczekującym na terapię

zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Konkursu.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, posiadające warunki i kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi zgodnie z rekomendacjami PARPA lub Krajowego Biura B ds. Przeciwdziałania Narkomanii

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2018 r.

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji udziela p. Ewa Krawczyńska, tel.71/335- 29- 62 Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ Sekcja ds. Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, Wrocław ul. Podróżnicza 26/28

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

,, Oferta na realizację zadań z zakresu udzielania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, uczestniczącym w programie leczenia substytucyjnego, ich rodzinom oraz osobom oczekującym na terapię"

Nie otwierać przed godz. 10 dnia 28.12. 2017 r." na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ Sekcja ds. Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, 53-208 Wrocław ul. Podróżnicza 26/28 pokój 105.

Termin składania ofert upływa 28.12 . 2017 r. do godz. 10:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2017 o godz. 12 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ Sekcja ds. Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, ul .Podróżnicza 26/28

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu nastąpi 28.12. 2017 roku po godz. 15:00. Informacje dotyczące wyników konkursu zostaną podane na na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ Sekcja ds. Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, ul Podróżnicza 26/28 oraz na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie: możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia, oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Z oferentem, wyłonionym w konkursie zostanie zawarta umowa pod warunkiem zawarcia z Organizatorem konkursu umowy dotacji przez Gminę Wrocław na realizację zadania określonego w konkursie. W przypadku nie zawarcia przez Gminę Wrocław w/w umowy z Organizatorem konkursu, lub zawarciem jej na zasadach uniemożliwiających realizację zadania na zasadach określonych w niniejszym konkursie lub ofercie Oferentowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia.

PROTESTY I ODWOŁANIA: w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do kierownika udzielającego zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołanie wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń stanowiących przedmiot Konkursu do czasu jego rozpatrzenia.

Dyrektor

Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.