Konkurs ofert

Konkurs uzupełniający AOS-POZ 12-2015


DATA PUBLIKACJI: 23.12.2015

DATA SKŁADANIA: 30.12.2015 do godz. 09:00

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 poz. 618)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju:

- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

- Podstawowa Opieka Zdrowotna

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiednio:

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA w zakresie :

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia okulistyczna- porady na rzecz poradni medycyny pracy, Przychodnia „Stabłowice" ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza okulisty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2016 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia okulistyczna, „Kozanów" ul. Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty okulisty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2016 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia okulistyczna, „Przychodnia „Grabiszyn" ul. Stalowa 50. Świadczenia lekarza specjalisty okulisty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2016 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia neurologiczna, Przychodnia „Stabłowice" ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty neurologa.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Poradnia neurologiczna, Przychodnia „Kozanów" ul. Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty neurologa.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w zakresie :

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Poradnia Lekarza POZ, Przychodnia „Kozanów" ul. Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w zakresie pediatrii lub lekarza medycyny w trakcie specjalizacji w zakresie pediatrii pracującego pod nadzorem.

Okres obowiązywania umowy od dnia 18-01-2016 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Poradnia Lekarza POZ, Przychodnia „Grabiszyn" ul. Stalowa 50 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza medycyny w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych pracującego pod nadzorem.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-01-2016 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie

Podstawowa Opieka Zdrowotna - Poradnia Lekarza POZ, Przychodnia „Stabłowice" ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w zakresie pediatrii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-01-2016 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl w zakładce Konkurs ofert i na portalu wewnętrznym Zamawiającego.
Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sekcji Kadr: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 55

Termin i miejsce składania ofert: 30.12.2015 do godz. 09:00 w sekretariacie Udzielającego zamówienia

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 30.12.2015 o godz. 10:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie

Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,

b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu w dniu 31.12.2015

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.