Konkurs ofert

KONKURS_PSY_CZERWIEC-LIPIEC_2019


DATA PUBLIKACJI: 26.06.2019

DATA SKŁADANIA: 18.07.2019

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2018 r. poz.2190, z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:

I)Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego (kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

2.Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (kod 1701). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

b.Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci;

c.Psychologa posiadającego co najmniej dwuletni staż w pracy z dziećmi, który posiada certyfikat psychoterapeuty.

3.Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (kod 1708). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

4.Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego;

5.Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego;

c.Psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym będącego specjalistą psychoterapii / terapii uzależnień.

II.Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

III.Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b. Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna.

2. Program Leczenia Substytucyjnego

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

IV. Centrum Zdrowia Psychicznego+ przy ul. Ostrowskiego 13 :

1. Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Psychologa klinicznego;

b.Psychologa z co najmniej 2 letnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.08.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin i miejsce składania ofert: 18.07.2019 do godz. 10:45 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 18.07.2019 godz. 10:55 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 24.07.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Data ogłoszenia: 26.06.2019.r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

I)Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego (kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

Brak złożonych ofert

2.Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (kod 1701). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

Brak złożonych ofert

b.Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci;

Brak złożonych ofert

c.Psychologa posiadającego co najmniej dwuletni staż w pracy z dziećmi, który posiada certyfikat psychoterapeuty.

Brak złożonych ofert

3.Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (kod 1708). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Brak złożonych ofert

4.Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

Brak złożonych ofert

b.Psychologa klinicznego;

Brak złożonych ofert

5.Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

Brak złożonych ofert

b.Psychologa klinicznego;

Brak złożonych ofert

c.Psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym będącego specjalistą psychoterapii / terapii uzależnień.

Anna Kusz -Psycholog - oferta nr 2

II.Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

Brak złożonych ofert

b.Psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Brak złożonych ofert spełniających warunki

III.Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1.Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

Brak złożonych ofert

b.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna.

Brak złożonych ofert

2.Program Leczenia Substytucyjnego

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Brak złożonych ofert

IV.Centrum Zdrowia Psychicznego+ przy ul. Ostrowskiego 13 :

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Psychologa klinicznego;

Katarzyna Malcher Praktyka Psychologiczna – oferta nr 7

b.Psychologa z co najmniej 2 letnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Beata Maria Majewska Gabinet Psychologii i Psychoterapii Psychodynamicznej – oferta nr 4

24.07.2019

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.