Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz przedstawicielom ustawowym pacjentów, a także organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością placówki medycznej. Pacjent ma jednak prawo żądać od placówki medycznej udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020r poz. 849 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

WCZ SPZOZ udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy oraz innym osobom fizycznym, o których mowa w art. 26 Ustawy, za okazaniem przez nie dowodu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu itp.).

 

FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI

Zgodnie art. 27 ust 1 i 2 Ustawy, dokumentacja jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w obecności kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. W dokumentacji WCZ SPZOZ pozostawia się poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię oryginału.
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ OSOBOM FIZYCZNYM

Wzory wniosków można pobrać:

  • lub odebrać osobiście w rejestracji przychodni/ośrodka

Umożliwienie wglądu do dokumentacji oraz wydanie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni/ ośrodka.

Jednostka udostępniająca dokumentację odnotowuje fakt jej udostępnienia w elektronicznym wykazie udostępnionej dokumentacji medycznej.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zasady odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej określa art. 28 Ustawy. Zgodnie z nim za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych, WCZ SPZOZ pobiera opłatę, której maksymalna wysokość za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;
  • jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki.

Opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej wnosi się w rejestracji przychodni/ ośrodka bezpośrednio przed udostępnieniem dokumentacji.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu jest bezpłatne.