Nr sprawy: DSP.243.19.2021.1.JLI

Dotyczy:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w lokalizacji:
I Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed ul. Celtycka 15/17:
1. Dział Fizjoterapii (kod 1310) świadczenia realizowane przez: osobę, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra fizjoterapii,

Termin i miejsce składania ofert: do 26.10.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Nr sprawy: DSP.243.18.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.11.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin składania ofert: 25.10.2021 do godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat).

Termin otwarcia ofert: 25.10.2021 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do końca dnia 27.10.2021 r.

Nr sprawy: DSP.243.17.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin składania ofert: 30.09.2021 do godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat).

Termin otwarcia ofert: 30.09.2021 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do końca dnia 30.09.2021 r.

Nr sprawy: DSP.243.16.2021.1.JLI

Dotyczy:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w lokalizacji:
1. Ośrodek Opieki zdrowotnej i Rehabilitacji CELMED ul. Celtycka 15/17 we Wrocławiu.
2. Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych PUCHATEK ul. Stalowa 50 we Wrocławiu.

Termin i miejsce składania ofert: do 27.09.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Znak sprawy: CZP.082.30.2021.1.IBM   KONKURS PSY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ PROJEKT UEKONKURS OFERT

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zrealizowane  w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 Okres obowiązywania umowy od dnia 25.10.2021 r. do 30.06.2022 r. ZMIANA od dnia 02.11.2021r. do 30.06.2022r. 

Termin składania ofert: 18.10.2021 rZMIANA  25.10. 2021r. w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

Nr sprawy: DSP.243.15.2021.1.ACY

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 30.09.2021 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Konkurs Ofert POZ

Nr sprawy: DSP.243.14.2021.1.BPL

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 30.08.2021 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Znak sprawy: CZP.082.27.2021.1.IBM      

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.

Termin składania ofert 13.09.2021 do godz. 9:00 w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

Nr sprawy: DSP.243.13.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.09.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin składania ofert: 17.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 18.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 20.08.2021 r.

 

UWAGA ZMIANA TERMINU I ROZSZERZENIE ZAKRESU ŚWIADCZEŃ!

I) TERMINY:

1) Termin składania ofert z: „17.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia” na: "26.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia”.
2) Termin otwarcia ofert z: „18.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia” na:27.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia
3) Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert z: "do dnia 20.08.2021 r." na: "do 30.08.2021”.

II) W Zarządzeniu Nr 42/2021 Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu z dnia 04.08.2021r. w sprawie uzupełniającego konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zmianie ulega:
1) załącznik Nr 2 Szczegółowe warunki ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2021 z dnia 17.08.2021.
2) treść §3 punkt I.2 na następujący: ”Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
d. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
e. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.”

   

 

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 11.08.2021 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.