Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:
I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej posiadającego certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień;
d. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą;
d. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.
5. Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791) Świadczenia realizowane przez:
a. Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;
6. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
c. Psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej posiadającego certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.


II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również
w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin i miejsce składania ofert: 25.03.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 26.03.2021r. godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 29.03.2021 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 19.03.2021r.

 

Wrocław, 29.03.2021

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT
W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:
I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIOM
c. Psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej posiadającego certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień;
PSYCHOLOG Anna Kusz – Oferta nr 7
d. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIOM
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIOM
d. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIOM
4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIOM
5. Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791) Świadczenia realizowane przez:
a. Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIOM
6. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIOM
c. Psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej posiadającego certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.
PSYCHOLOG Anna Kusz – Oferta nr 8

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄYCM KRYTERIOM

 

Komisja konkursowa w składzie:
1. Piotr Ługowski - przewodniczący
2. Barbara Piekarska-Leszek -sekretarz
3. Izabela Banaszek-Musiała – członek
4. Anna Herla- członek

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu ofert pdf 906.85 KB astrzalkowski
Zarządzenie 19/2021 pdf 645.53 KB astrzalkowski
Regulamin pracy komisji konkursowej_ pdf 656.80 KB astrzalkowski
Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.31 MB astrzalkowski
Formularz Ofertowy doc 271.50 KB astrzalkowski
Umowa Psychiatra_2_1 pdf 237.53 KB astrzalkowski
Umowa_Zlecenie_Psychiatra_2_2 pdf 238.70 KB astrzalkowski
Umowa Psycholog 2_3 pdf 240.39 KB astrzalkowski
Umowa Zlecenie Psycholog 2_4 pdf 238.25 KB astrzalkowski
Umowa Pielęgniarki 2_5 pdf 239.60 KB astrzalkowski
Umowa Pielęgniarki 2_6 pdf 239.15 KB astrzalkowski
Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta doc 36.00 KB astrzalkowski
Oświadczenie UZ pdf 78.68 KB astrzalkowski
Wyniki konkursu_29.03.2021 pdf 806.59 KB astrzalkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:04 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:04 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:05 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:05 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:05 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:06 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:07 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:08 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:08 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:10 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:10 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:11 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:11 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:14 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 14:14 Barbara Piekarska-Leszek
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2021-03-19 14:14:34. czwartek, 25 marzec 2021 10:00 Główny Administrator
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2021-03-19 14:14:04.
Usunięte załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:02 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:44 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:44 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:45 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:46 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:47 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:47 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:48 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:48 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:49 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:49 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:50 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 10:51 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 13:32 astrzalkowski