NR sprawy: DSP.243.4.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.05.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin i miejsce składania ofert: 27.04.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 28.04.2021r. godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 29.04.2021 r.

 

 

 

Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

 

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:


I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
d. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa będącego pedagogiem z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą;
e. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
f. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.

5. Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791) Świadczenia realizowane przez:
a. Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;

6. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;

 

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

 

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

 

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
b. Psychologa będącego specjalistą psychoterapii uzależnień.
2. Program leczenia substytucyjnego (Kod 1740) prowadzony w ramach Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Świadczenia realizowane przez:
c. Psychologa będącego specjalistą psychoterapii uzależnień.

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.05.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin i miejsce składania ofert: 27.04.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 28.04.2021r. godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 29.04.2021 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Data ogłoszenia: 22.04.2021

 

 Wrocław, 29.04.2021

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:
Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa będącego pedagogiem z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
Margol Monika – Oferta Nr 4 (2893)

Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791) Świadczenia realizowane przez:
Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;
EWELINA ŚLIWIŃSKA - KUR TERAPIA I TERAPIA, Ul. Kasztelańska 13/5, 51-200 Wrocław (NIP: 765 150 3970, REGON: 388045878) – Oferta Nr 3 (2886)

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:
Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
 Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul.Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:
Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Psychologa będącego specjalistą psychoterapii uzależnień.
JULIA JAROSIEWICZ PSYCHOLOG, Ul. Bazaltowa 7/12, 55-080 Smolec

(NIP: 7691935888, REGON: 020682774) – Oferta Nr 1 (2873)

 

Program leczenia substytucyjnego (Kod 1740) prowadzony w ramach Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Świadczenia realizowane przez:
Psychologa będącego specjalistą psychoterapii uzależnień.
JULIA JAROSIEWICZ PSYCHOLOG, Ul. Bazaltowa 7/12, 55-080 Smolec

(NIP: 7691935888, REGON: 020682774) – Oferta Nr 2 (2874)

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu_skan pdf 907.41 KB astrzalkowski
Ogłoszenie konkursu_22.04.2021 pdf 845.25 KB astrzalkowski
Zarządzenie_skan pdf 683.56 KB astrzalkowski
Zarządzenie_26_2021_22.04.2021 pdf 725.12 KB astrzalkowski
Zal.1. Oferta doc 271.50 KB astrzalkowski
Zał.2.1.Wzór umowy_psychiatra_działalność pdf 237.29 KB astrzalkowski
Zał.2.2.Wzór umowy psychiatra_osoba fizyczna pdf 238.71 KB astrzalkowski
Zał.2.3.Wzór umowy terapeuta_działalność pdf 241.18 KB astrzalkowski
Zał.2.4.Wzór umowy terapeuta_osoba fizyczna pdf 238.32 KB astrzalkowski
Zał.2.5.Wzór umowy pielęgniarka_działalność pdf 239.60 KB astrzalkowski
Zał.2.6.Wzór umowy pielęgniarka_osoba fizyczna pdf 239.15 KB astrzalkowski
Zał.3. Oświadczenie oferenta doc 36.00 KB astrzalkowski
Zał.4. Oświadczenie ZUS/US_osoba fizyczna pdf 78.68 KB astrzalkowski
Regulamin konkursu pdf 654.63 KB astrzalkowski
Szczegółowe warunki konkursu pdf 1.45 MB astrzalkowski
Zal.1.do umowy_harmonogram doc 31.00 KB astrzalkowski
Zal.2. do umowy_limit punktów/świadczeń xls 28.50 KB astrzalkowski
Zal.3. do umowy_rozliczenie xls 118.50 KB astrzalkowski
Wyniki konkursu_29.04.2021 pdf 716.54 KB Barbara Piekarska-Leszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 kwiecień 2021 13:00 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 13:06 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:07 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:08 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:08 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:09 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:09 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:10 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:11 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:12 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:13 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:17 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 13:19 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 13:22 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 13:23 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 13:24 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 kwiecień 2021 13:26 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 kwiecień 2021 13:28 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 kwiecień 2021 12:11 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 kwiecień 2021 12:13 Barbara Piekarska-Leszek