Termin i miejsce składania ofert: 27-05-2021 do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia

 Wrocław, 20.05.2021

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 z późn.zm.).

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

 • Poradnia dermatologiczna (1200), Przychodnia Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie dermatologii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-06-2021r. do 31-12-2021r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl w zakładce Konkurs ofert i na portalu wewnętrznym Zamawiającego.
Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sekcji Kadr: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 50

Termin i miejsce składania ofert: 27-05-2021 do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia

 Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin otwarcia ofert 27-05-2021 do godz. 13:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu w dniu 31-05-2021

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 370.48 KB Agnieszka Mikocewicz
Zarządzenie pdf 140.50 KB Agnieszka Mikocewicz
Regulamin pracy komisji pdf 269.70 KB Agnieszka Mikocewicz
Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 496.66 KB Agnieszka Mikocewicz
Zal. 1. Kwestionariusz ofertowy doc 69.00 KB Agnieszka Mikocewicz
Umowa działalność wzór pdf 168.63 KB Agnieszka Mikocewicz
Umowa zlecenie wzór pdf 168.75 KB Agnieszka Mikocewicz
Zal. 3. oświadczenie oferenta doc 35.00 KB Agnieszka Mikocewicz
Zal. 4. Oświadczenie ZUS pdf 78.68 KB Agnieszka Mikocewicz
ogłoszenie wyników konkursu pdf 137.82 KB Agnieszka Mikocewicz
ogłoszenie wyników konkursu pdf 396.67 KB Agnieszka Mikocewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 maj 2021 10:45 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 10:52 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 10:53 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 10:54 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 10:55 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 10:56 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 10:57 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 10:57 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 10:59 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 11:07 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 11:08 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31 maj 2021 10:42 Agnieszka Mikocewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31 maj 2021 10:43 Agnieszka Mikocewicz