NR sprawy: DSP.243.10.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin i miejsce składania ofert: 25.06.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 28.06.2021r. godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 30.06.2021 r.

 

Uwaga, dnia 21.06.2021 zmieniły się Szczegółowe warunki ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:


I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego posiadającego status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
d. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
d. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa będącego pedagogiem z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą;
e. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
f. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.


5. Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791) Świadczenia realizowane przez:
a. Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;

6. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;
c. Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

 

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa posiadającego status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

 

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również
w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin i miejsce składania ofert: 25.06.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 28.06.2021r. godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 30.06.2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 16.06.2021r.

 

WYNIKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

 

Wrocław, 30.06.2021

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT


W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego posiadającego status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
Edyta Wierzbicka Gabinet Psychoterapeutyczny – Oferta Nr 6 (4425)
d. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Izabela Obała – Oferta Nr 1 (4379)

2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYM KRYTERIOM KONKURSU
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
d. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa będącego pedagogiem z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
e. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
f. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.
Edyta Wierzbicka Gabinet Psychoterapeutyczny– Oferta Nr 4 (4423)

5. Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791) Świadczenia realizowane przez:
a. Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

6. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;
Edyta Wierzbicka Gabinet Psychoterapeutyczny – Oferta Nr 5 (4424)
c. Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYM KRYTERIOM KONKURSU

 

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa posiadającego status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
Parole Anna Szczepińska – Oferta Nr 3 (4413)

 

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

Wrocław, 30.06.2021

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu_pdf pdf 845.70 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie nr 32_pdf pdf 727.56 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.1. Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 649.87 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2. Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.45 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.1. Formularz ofertowy doc 271.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.1.Wzór umowy_lekarz_gabinet pdf 237.29 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.2.Wzór umowy_lekarz_osoba fizyczna pdf 238.71 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.3 Wzór umowy_terapeuta_gabinet pdf 241.11 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.4. Wzór umowy_terapeuta_osoba fizyczna pdf 238.32 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.5.Wzór umowy_pielęgniarka_gabinet pdf 239.60 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.6.Wzór umowy_pielęgniarka_osoba fizyczna pdf 239.15 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.3.Oświadczenie Oferenta doc 36.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.4. Oświadczenie do celów podatkowych pdf 78.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór Zal.1. do umowy doc 31.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór Zal.2 do umowy xls 28.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór Zal.3 do umowy xls 118.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Ogloszenie_skan pdf 943.95 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarzadzenie_32_skan pdf 774.02 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarzadzenie_34_pdf pdf 570.80 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarzadzenie_34_skan pdf 155.57 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.1.Zmiana Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.43 MB Barbara Piekarska-Leszek
Wyniki konkursu_30.06.2021 pdf 681.49 KB Barbara Piekarska-Leszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16 czerwiec 2021 13:31 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 13:33 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 13:39 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 czerwiec 2021 13:45 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 czerwiec 2021 13:48 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 12:12 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 12:13 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 12:14 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 czerwiec 2021 12:22 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 czerwiec 2021 12:32 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 12:38 Barbara Piekarska-Leszek