Znak sprawy: CZP.082.23.2021.1.IBM      

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres obowiązywania umowy od dnia 9.08.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.

Termin składania ofert 02.08.2021 do godz. 9:00 w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław,

NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

 

Zamówienie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c i Wyjazdowy, tj. wizyty domowew miejscu pobytu pacjenta)w Jednostce Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu zwanej dalej Centrum Zdrowia Psychicznego + lub CZP+. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, posiadającego umowę na realizację recept z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD 10 oraz ICF), kwalifikowanie do projektu, współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, oraz udzielania wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego, terapię psychiatryczną pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich; w szczególnych okolicznościach (w razie nieobecności lekarzy w ODW) - świadczący usługi na Oddziale Dziennego Wsparcia (średnio 160 h/msc); konieczne jest wskazanie przez oferenta jednego popołudnia w tygodniu, w trakcie którego będą realizowane świadczenia zdrowotne.

Okres obowiązywania umowy od dnia 09.08.2021 r. do 30.06.2022 r. Wskazany termin obowiązywania umowy może być modyfikowany przez Udzielającego zamówienie tj. jest możliwe zawarcie umowy na okres krótszy, niż wskazany w konkursie, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.06.2022 r.

 

  • Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2- letnim doświadczeniem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD- 10 diagnoza psychologiczna oraz ICF- diagnoza funkcjonalna), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego i prowadzenie psychoedukacji i terapii psychologicznej na rzecz Pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich – 160h/msc; konieczne jest wskazanie przez oferenta jednego popołudnia w tygodniu, w trakcie którego będą realizowane świadczenia zdrowotne.

Okres obowiązywania umowy od dnia 09.08.2021 r. do 30.06.2022 r. Wskazany termin obowiązywania umowy może być modyfikowany przez Udzielającego zamówienie tj. jest możliwe zawarcie umowy na okres krótszy, niż wskazany w konkursie, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.06.2022 r.

 

  • Psychoterapeutę z certyfikatem lub psychologa posiadającego status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty; z co najmniej 2- letnim doświadczeniem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD- 10 diagnoza psychologiczna oraz ICF- diagnoza funkcjonalna), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego i prowadzenie psychoedukacji i terapii psychologicznej na rzecz Pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich - 160h/mc; konieczne jest wskazanie przez oferenta jednego popołudnia w tygodniu, w trakcie którego będą realizowane świadczenia zdrowotne.

Okres obowiązywania umowy od dnia 09.08.2021 r. do 30.06.2022 r. Wskazany termin obowiązywania umowy może być modyfikowany przez Udzielającego zamówienie tj. jest możliwe zawarcie umowy na okres krótszy, niż wskazany w konkursie, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.06.2022 r.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), na tablicy ogłoszeń w Centrum Zdrowia Psychicznego + oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w Centrum Zdrowia Psychicznego + Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13c. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 369 90 61.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 02.08.2021 r. do godz. 9:00recepcji Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu w godzinach 8.00-20.00. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert:  02.08.2021 r. do godz. godz. 10:00  w pokoju numer 9 w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym (zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Ogłoszenia), w szczególności rozpatrując następujące kryteria oceny ofert:

1. Jakość - Kwalifikacje zawodowe – dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji świadczeń danego typu poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

2. Kompleksowość - dodatkowe uprawnienia realizatora świadczeń w danym zakresie poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

3. Dostępność – oferowana tygodniowa / miesięczna dostępność do świadczeń danego typu w kontekście zapotrzebowania na nie, które określono w szczegółowych warunkach konkursu

4. Ciągłość - udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze

5. Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Za każde kryterium można otrzymać od 0 do 5 punktów od jednego oceniającego członka Komisji, gdzie ocenę:

a. „0" otrzyma oferta nie spełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie,

b. „1" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym,

c. „2" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach;

d. „3" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym;

e. „4" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach lub oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym bez posiadania dodatkowych atutów.

f. „5" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0".

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednej oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone do 04.08.2021 r. na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), Tablicy ogłoszeń w CZP+  we Wrocławiu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego w zapisach umowy, której wzór stanowią załączniki 2.1-2.6 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przed podpisaniem umowy w zakresie uszczegółowienia miejsca udzielania świadczeń, terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy oraz ilości godzin pracy realizatorów.


Dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w zakresie:

  • zmiany miejsca udzielania świadczeń wynikającej z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;
  • okresu obowiązywania umowy (długości realizacji projektu, dnia rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), wynikająca z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;
  • stawki godzinowej, jeżeli będzie to wynikało z przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu;
  • zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin pracy realizatorów do 50%

wartości umowy z zachowaniem warunków określonych w złożonej ofercie.

  • innych postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, wynikającej ze zmian zapisów umowy o dofinansowanie, zmian wytycznych z Ministerstwa, zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na realizację Projektu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych przez co rozumie się: w przypadku składania oferty obowiązuje złożenie oferty obejmującej pełną liczbę godzin podaną w wymogach konkursu.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu pdf 1.13 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie 35/2021 pdf 2.13 MB Barbara Piekarska-Leszek
Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 1.86 MB Barbara Piekarska-Leszek
Szczegółowe warunki konkursu pdf 5.40 MB Barbara Piekarska-Leszek
Formularz Ofertowy doc 146.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór umowy zlecania - psycholog/terapeuta pdf 883.70 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór umowy - psycholog/terapeuta - działalność gospodarcza pdf 797.41 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór umowy - lekarz - działalność gospodarcza pdf 713.64 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór umowy zlecenia - lekarz pdf 724.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.1 do umowy doc 32.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2 do umowy xlsx 83.24 KB Barbara Piekarska-Leszek
Oświadczenie oferenta pdf 181.25 KB Barbara Piekarska-Leszek
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych pdf 870.76 KB Barbara Piekarska-Leszek
Opis projektu pdf 693.51 KB Barbara Piekarska-Leszek
Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS pdf 78.67 KB Barbara Piekarska-Leszek
Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego pdf 1.07 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie 39/2021_zmieniające Zarządzanie 35/2021 pdf 813.56 KB ibanaszek
Ogłoszenie wyników konkursu pdf 824.73 KB ibanaszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02 lipiec 2021 14:46 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 lipiec 2021 14:47 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 05:51 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 sierpień 2021 06:06 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 sierpień 2021 06:56 ibanaszek