Nr sprawy: DSP.243.13.2021.1.BPL

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.09.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: BIP/KADRY/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin składania ofert: 17.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 18.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 20.08.2021 r.

 

UWAGA ZMIANA TERMINU I ROZSZERZENIE ZAKRESU ŚWIADCZEŃ!

I) TERMINY:

1) Termin składania ofert z: „17.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia” na: "26.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia”.
2) Termin otwarcia ofert z: „18.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia” na:27.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia
3) Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert z: "do dnia 20.08.2021 r." na: "do 30.08.2021”.

II) W Zarządzeniu Nr 42/2021 Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu z dnia 04.08.2021r. w sprawie uzupełniającego konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zmianie ulega:
1) załącznik Nr 2 Szczegółowe warunki ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2021 z dnia 17.08.2021.
2) treść §3 punkt I.2 na następujący: ”Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
d. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
e. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.”

   

 

 

Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

 

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:

I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b) Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
c) Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lublekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b) Osoby prowadzącej psychoterapię;
c) Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
d) Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
e) Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę wtrakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:

a) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b) Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
c) Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.

5. Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791) Świadczenia realizowane przez:
a) Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;
b) Specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę prowadzącą psychoterapię lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

6. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b) Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;
c) Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

 

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul.Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a) Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
b) Specjalista psychoterapii uzależnień lub specjalista terapii uzależnień;

2. Program Leczenia Substytucyjnego w ramach Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:

a) Specjalista psychoterapii uzależnień lub specjalista terapii uzależnień;

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.09.2021 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

 

Termin składania ofert: 17.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

 

Termin otwarcia ofert: 18.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert stanowią:

  • ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
  • cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 20.08.2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 04.08.2021r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UWAGA ZMIANA!!!

Zamawiający/Udzielający zamówienia: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 informuje, że zmianie uległy
1) Zakres konkursu:

I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
d. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
e. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.

5. Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791). Świadczenia realizowane przez:
a. Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;
b. Specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę prowadzącą psychoterapię lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

6. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;
c. Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa posiadającego status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
b. Specjalista psychoterapii uzależnień lub specjalista terapii uzależnień;

2. Program Leczenia Substytucyjnego w ramach Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalista psychoterapii uzależnień lub specjalista terapii uzależnień;

2) Terminy:
1) Termin składania ofert z: „17.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia” na: "26.08.2021 do godz. 15:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia”.
2) Termin otwarcia ofert z: „18.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia” na:27.08.2021 o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia
3) Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert z: "do dnia 20.08.2021 r." na: "do 30.08.2021”.

 3) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ NR 42/2021 z 04.08.2021 pt. "Szczegółowe warunki ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2021 z dnia 17.08.2021.

 

Data ogłoszenia: 17.08.2021r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wrocław, 30.08.2021

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT


W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Kod 1701). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
Oferta nr 2 Marta Palej - Cieplińska
b. Osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
d. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
Oferta nr 12 Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica „BAJSKA” Agnieszka Jaśniewicz – Kołodziejczyk
Oferta nr 7 Grzegorz Dziran
e. Pielęgniarkę specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Oferta nr 10 Usługi Pielęgniarskie Bożena Kopera

3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b. Lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii mającego status osoby prowadzącej psychoterapię;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

5. Poradnia psychologiczna dla dzieci (Kod 1791) Świadczenia realizowane przez:
a. Terapeutę środowiskowego posiadającego doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą udokumentowane doświadczenie pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;
b. Specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę prowadzącą psychoterapię lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
Oferta nr 6 Grzegorz Dziran

6. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Oferta nr 1 IRENAE Lidia Papierowska
Oferta nr 5 Usługi Psychoterapeutyczne Agata Bajsarowicz

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa posiadającego status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b. Specjalista psychoterapii uzależnień lub specjalista terapii uzależnień;
Oferta nr 4 Pracownia Profilaktyki i Terapii „Kontakt” Renata Marciniak – Antoszek
Oferta nr 8 Łukasz Łapiński Ex cathedra
2. Program Leczenia Substytucyjnego w ramach Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Kod 1746). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalista psychoterapii uzależnień lub specjalista terapii uzależnień;
Oferta nr 3 Pracownia Profilaktyki i Terapii „Kontakt” Renata Marciniak – Antoszek
Oferta nr 9 Łukasz Łapiński Ex cathedra

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu - skan pdf 1.19 MB Barbara Piekarska-Leszek
Ogloszenie konkursu - pdf pdf 823.19 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie nr 42 z 04.08.2021 -skan pdf 976.48 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie nr 42 z 04.08.2021 - pdf pdf 727.90 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.1. Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 625.63 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2. Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.38 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.1. Formularz ofertowy doc 271.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.1.Wzór umowy_lekarz_gabinet pdf 237.29 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.2.Wzór umowy_lekarz_osoba fizyczna pdf 238.71 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.3 Wzór umowy_terapeuta_gabinet pdf 241.11 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.4. Wzór umowy_terapeuta_osoba fizyczna pdf 238.32 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.5.Wzór umowy_pielęgniarka_gabinet pdf 239.60 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.6.Wzór umowy_pielęgniarka_osoba fizyczna pdf 239.15 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.3.Oświadczenie Oferenta doc 36.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.4. Oświadczenie do celów podatkowych pdf 78.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór Zal.1. do umowy doc 31.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór Zal.2 do umowy xls 28.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wzór Zal.3 do umowy xls 118.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Ogłoszenie konkursu_zmiana pdf 2.36 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie nr 44 z dnia 17.08.2021 pdf 1.28 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.1.Zmiana Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.43 MB Barbara Piekarska-Leszek
Wyniki konkursu_30.08.2021 pdf 806.18 KB Barbara Piekarska-Leszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04 sierpień 2021 21:45 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. środa, 04 sierpień 2021 21:50 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 sierpień 2021 22:56 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 sierpień 2021 22:57 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 sierpień 2021 22:59 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 17:48 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 sierpień 2021 17:49 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 sierpień 2021 18:06 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 18:08 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 18:09 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 18:18 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 18:20 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 18:22 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:30 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:37 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:39 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 sierpień 2021 13:41 Barbara Piekarska-Leszek