konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna

Termin składania ofert: 28.02.2022r. godz. 9:00

Okres obowiązywania umowy od dnia 07.03.2022 r. do 30.06.2022 r.

ZNAK SPRAWY: CZP.082.38.2022.1.IBM

KONKURS PSY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ PROJEKT UE

K O N K U R S  O F E R T
Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław,
NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Zamówienie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego+
 • Psychologa Klinicznego posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty odpowiedzialnego za koordynację merytoryczną personelu terapeutycznego CZP+  - średnio 160 h/miesiąc;

 • Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. w lokalizacji CZP+ i Wyjazdowy, tj. wizyty domowe w miejsce pobytu pacjenta CZP+)Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:
 • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD 10 oraz ICF), kwalifikowanie do projektu, współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, oraz udzielania wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego, terapię psychiatryczną pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich – średnio 320 h/miesiąc;
 • Psychoterapeutę z certyfikatem lub osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, odpowiedzialnego za udział w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, udzielanie wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego oraz prowadzenie psychoedukacji i terapii psychoterapeutycznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich – 320 h/miesiąc;
 • Ośrodek Dziennego Wsparcia stanowiący połączenie oddziału dziennego z ŚDS typu a/c – w Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii będącego ordynatorem ODW odpowiedzialnego za koordynację merytoryczną personelu medycznego CZP+ oraz zespołu terapeutycznego ODW oraz za prowadzenie diagnozy i terapii psychiatrycznej (zgodnej z kwalifikacją ICF i ICD10) w Oddziale Dziennego Wsparcia na rzecz pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, ewaluacja indywidualnych procesów zdrowienia Pacjentów oraz wsparcie ich Rodzin i Bliskich –średnio 160 h/miesiąc;
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii odpowiedzialnego za prowadzenie diagnozy i terapii psychiatrycznej (zgodnej z kwalifikacją ICF i ICD10) w Oddziale Dziennego Wsparcia na rzecz pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, ewaluacja indywidualnych procesów zdrowienia Pacjentów oraz wsparcie ich Rodzin i Bliskich – 160 h/miesiąc;
  • Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej w tym na oddziale dziennym przynajmniej 1 rok lub psychoterapeutę z certyfikatem lub osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, odpowiedzialnego za pracę terapeutyczną w Oddziale Dziennego Wsparcia na rzecz pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, ewaluacja indywidualnych procesów zdrowienia Pacjentów oraz wsparcie ich Rodzin i Bliskich - 320 h/miesiąc;
  • Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej posiadającego status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty lub psychoterapeutą z certyfikatem do prowadzenia popołudniowych grup: wsparcia/ terapeutycznych/psychoedukacyjnych /rozwojowych (4 grupy, każda prowadzona przez 2 terapeutów, każda grupa trwa 2-godziny z częstotliwością 1 raz w tygodniu) na rzecz pacjentów CZP+ – 64 h/miesiąc
  • Terapeutę zajęciowego - Muzykoterapeutę odpowiedzialnego za prowadzenie muzykoterapii w Oddziale Dziennego Wsparcia na rzecz pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u oraz zajęć w Świetlicy- na rzecz wszystkich pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich- 48 godzin/ miesiąc;
  • Terapeutę zajęciowego - Arteterapeutę odpowiedzialnego za prowadzenie arteterapii w Oddziale Dziennego Wsparcia na rzecz pacjentów CZP+ objętych Intensywnym Zarządzaniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u oraz zajęć w Świetlicy- na rzecz wszystkich pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin i Bliskich- 64 godziny/ miesiąc;
  • Koordynatora merytorycznego Klubu Rodzin i Bliskich będącego psychologiem klinicznym lub psychologiem z co najmniej dwuletnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej lub psychoterapeutą z certyfikatem lub osobą posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, odpowiedzialnego m.in. Za prowadzenie zajęć w zakresie psychoedukacji oraz promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, nadzorowanie terapeutyczne grup samopomocowych osób stanowiących sieć społeczną Pacjentów CZP+, tj. ich Rodzin i Bliskich– 38h/miesiąc.
 • Ośrodek KoordynacjiCentrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu.
 • Pracownika socjalnego posiadającego z co najmniej 2-letnim stażem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej – średnio 80h/miesiąc;

Okres obowiązywania umowy od dnia 07.03.2022 r. do 30.06.2022 r. Wskazany termin obowiązywania umowy może być modyfikowany przez Udzielającego zamówienie.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: bip/kadry/konkursy), na tablicy ogłoszeń w Centrum Zdrowia Psychicznego + oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https//:bazakonkurencynosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w Centrum Zdrowia Psychicznego + Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13 C. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 360 90 61.

Termin i miejsce składania ofert do dnia 28.02.2022 do godz. 09:00 w recepcji Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13 C we Wrocławiu w godzinach 08:00-20:00. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie skłądania ofert.
Termin otwarcia ofert: 28.02.2022 do godz. 09:30 w pokoju numer 9 w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13 C we Wrocławiu.

1. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym (zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia), w szczególności rozpatrując następujące kryteria oceny ofert:

 • Jakość - Kwalifikacje zawodowe – dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji świadczeń danego typu poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.
 • Kompleksowość - dodatkowe uprawnienia realizatora świadczeń w danym zakresie poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.
 • Dostępność – oferowana tygodniowa / miesięczna dostępność do świadczeń danego typu w kontekście zapotrzebowania na nie, które określono w szczegółowych warunkach konkursu
 • Ciągłość - udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze
 • Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Za każde kryterium można otrzymać od 0 do 5 punktów od jednego oceniającego członka Komisji, gdzie ocenę:

 • „0” otrzyma oferta nie spełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie,
 • „1” otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym,
 • „2” otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach;
 • „3” otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym;
 • „4” otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach lub oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym bez posiadania dodatkowych atutów.
 • „5” otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0”.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednej oferty.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone do 03.03.2022 na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: bip/kadry/konkursy), tablicy ogłoszeń w CZP+ we Wrocławiu oraz na stronie internetowej basy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.  Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursy ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego w zapisach umowy, której wzór stanowią załączniki 2.1-2.20 do Szczegółowych Warunków Konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przed podpisaniem umowy w zakresie uszczegółowienia miejsca udzielania świadczeń, terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy oraz ilości godzin pracy realizatorów.
Dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w zakresie:

 • zmiany miejsca udzielania świadczeń wynikającej z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;
 • okresu obowiązywania umowy (długości realizacji projektu, dnia rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), wynikająca z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;
 • stawki godzinowej, jeżeli będzie to wynikało z przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu;
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin pracy realizatorów do 50% wartości umowy z zachowaniem warunków określonych w złożonej ofercie.
 • Innych postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, wynikającej ze zmian zapisów umowy o dofinansowanie, zmian wytycznych z Ministerstwa, zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływa na realizację Projektu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektyw 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

 Jednocześnie zastrzega się, że oferta może nie zostać wybrana, jeżeli proponowana przez Oferenta cena przekroczy  c środki pieniężne przewidywane na ten cel przez Udzielającego zamówienia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu pdf 1.40 MB ibanaszek
Zarządzenie 9/2022 pdf 911.65 KB ibanaszek
Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 1,003.73 KB ibanaszek
Szczegółowe warunki konkursu pdf 1.25 MB ibanaszek
Formularz Ofertowy docx 117.11 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_psycholog kliniczny pdf 1.08 MB ibanaszek
Wzór umowy_psycholog kliniczny_działalność pdf 1.07 MB ibanaszek
Wzór umowy_lekarz_ZT_działalność pdf 715.48 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_lekarz_ZT pdf 719.81 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_psychoterapeuta_ZT pdf 889.15 KB ibanaszek
Wzór umowy_psychoterapeuta_ZT_działalność pdf 804.18 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_lekarz ordynator ODW pdf 719.69 KB ibanaszek
Wzór umowy_lekarz ordynator_ODW_działalność pdf 714.75 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_lekarz ODW pdf 720.59 KB ibanaszek
Wzór umowy_lekarz ODW_działaność pdf 715.39 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_psycholog_ODW pdf 890.04 KB ibanaszek
Wzór umowy_psycholog_ODW_działalność pdf 803.93 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_psycholog_grupy pdf 891.57 KB ibanaszek
Wzór umowy_psycholog_grupy_działalność pdf 803.85 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_ter.zajęciowy_ODW pdf 889.21 KB ibanaszek
Wzór umowy_ter. zajęciowy_ODW_działalność pdf 804.93 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_psychologf_KRiB pdf 891.16 KB ibanaszek
Wzór umowy_psycholog_KRiB pdf 804.94 KB ibanaszek
Wzór umowy_pracownik socjalny_działalność pdf 627.14 KB ibanaszek
Wzór umowy zlecenia_pracownik socjalny pdf 713.30 KB ibanaszek
Zał.1 do umowy doc 32.00 KB ibanaszek
Zał.2 do umowy xlsx 83.24 KB ibanaszek
Oświadczenie oferenta_dokumenty pdf 181.25 KB ibanaszek
Opis projektu pdf 688.29 KB ibanaszek
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych pdf 867.79 KB ibanaszek
Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego pdf 1.07 MB ibanaszek
Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS pdf 78.67 KB ibanaszek
Wyniki konkursu pdf 1.79 MB ibanaszek