Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Poradni reumatologicznej (1280) w Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu.
Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-10-2022r. do 31-12-2022r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 30-09-2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 30-09-2022 r. o godz. 13:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 30-09-2022r .

Ogłoszenie
konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza
do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

• Poradnia reumatologiczna (1280), Przychodnia Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu
Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-10-2022 r. do 31-12-2022 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl w zakładce Konkurs ofert i na portalu wewnętrznym Zamawiającego.
Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sekcji Kadr: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 50.

Termin i miejsce składania ofert: 30-09-2022r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert 30-09-2022r. o godz. 13:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 30-09-2022r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 23-09-2022r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu ofert AOS reumatolog pdf 448.71 KB Anna Cygan
Zarządzenie PDF pdf 187.88 KB Anna Cygan
Zarządzenie pdf 139.56 KB Anna Cygan
Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 268.93 KB Anna Cygan
Szczegółowe warunki konkursu pdf 498.53 KB Anna Cygan
Wzór umowy - działalność pdf 170.00 KB Anna Cygan
Wzór umowy- zlecenie pdf 168.03 KB Anna Cygan
Formularz oferty -wersja edytowalna doc 69.50 KB Anna Cygan
Oświadczenie oferenta doc 35.00 KB Anna Cygan
Oświadczenie dla celów podatkowych pdf 78.68 KB Anna Cygan
Ogłoszenie wyników pdf 171.51 KB Anna Cygan
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23 wrzesień 2022 11:17 Anna Cygan
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 wrzesień 2022 11:19 Anna Cygan
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 wrzesień 2022 10:27 Anna Cygan