KONKURS OFERT OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ORAZ PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO - MAJ 2023

 

Numer sprawy: DSP. 243.12.2023.BPL

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 25.05.2023 do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia 25.05.2023 do godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 29.05.2023 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.ch -70%.

Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

 

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert,
poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień oraz Program Pilotażowy - Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju
A. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i komórce / zakresie:
I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach zakresu świadczeń: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub psychologa klinicznego.

2. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Psychologa,
c. Logopedę lub neurologopedę;
d. Pedagoga specjalnego;
e. Fizjoterpeutę.

3. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791) w ramach zakresu świadczeń: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego, lub psychologa posiadającego co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającę tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

 

II. Przychodnia PROVITA, ul Bierutowska 63 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
2. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
3. Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

III. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychoterapii uzależnień;

 

B. PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego, ul Ostrowskiego 13c w lokalizacji: Ostrowskiego 13 c, Stalowa 5 lub Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
b. Specjalistę terapii środowiskowej lub terapeutę środowiskowego do pracy w środowisku pacjenta;
c. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
d. Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
e. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
f. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej posiadającego:
• certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty oraz
• certyfikat specjalisty terapii środowiskowej lub terapeuty środowiskowego
do pracy w poradni i środowisku pacjenta.

 

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Udzielającego zamówienie odpłatnej działalności leczniczej na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) jednakże z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w sprawie których przepisy odrębne stanowią inaczej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2023 r. do 31.12.2023, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również
w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Termin składania ofert: 25.05.2023 do godz. 14:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 25.05.2023 o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 29.05.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Data ogłoszenia: 15.05.2023r.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wrocław, 29.05.2023

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ oraz PROGRAM PILOTAŻOWY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w lokalizacji i zakresie:

A. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i komórce / zakresie:
I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach zakresu świadczeń: Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub psychologa klinicznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

2. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Psycholog,
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Logopedę lub neurologopedę;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
d. Pedagoga specjalnego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
e. Fizjoterpeutę.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
3. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży (1791) w ramach zakresu świadczeń: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. Świadczenia realizowane przez:
a. specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psychologa klinicznego, lub psychologa posiadającego co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty, lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT ODPOWIADAJĄCYM KRYTERIOM OKREŚLONYM W SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH
c. terapeutę środowiskowego lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osobę w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osobę posiadającę tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

II. Przychodnia PROVITA, ul Bierutowska 63 we Wrocławiu:
1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

III. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
1) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę psychoterapii uzależnień;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

B. PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego, ul Ostrowskiego 13c w lokalizacji: Ostrowskiego 13 c, Stalowa 5 lub Dokerska 9 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę terapii środowiskowej lub terapeutę środowiskowego do pracy w środowisku pacjenta;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
d. Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
e. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty do pracy w poradni i środowisku pacjenta;
Joanna Płonka Praktyka Psychologiczna – Oferta nr 1
f. Specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej posiadającego:
• certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty oraz
• certyfikat specjalisty terapii środowiskowej lub terapeuty środowiskowego
do pracy w poradni i środowisku pacjenta.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu_PDF pdf 706.60 KB Barbara Piekarska-Leszek
Ogłoszenie konkursu_SKAN pdf 1.39 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie Nr 33/2023_PDF pdf 563.97 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie Nr 33/2023_SKAN pdf 945.52 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.1 Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 624.56 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zał.2. Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia zdrowotne pdf 1.37 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.1. Kwestionariusz ofertowy doc 272.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.1. Wzór umowy_psychiatra_działalność pdf 236.51 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.2. Wzór umowy_psychiatra_osoba_fizyczna pdf 238.37 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.3. Wzór umowy_terapeuta_działalność pdf 241.27 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.4. Wzór umowy_terapeuta_osoba_fizyczna pdf 241.05 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.5 Wzór umowy_psychiatra_działalność_CZP pdf 471.36 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.6. Wzór umowy_psychiatra_osoba fizyczna_CZP pdf 475.51 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal..2.2.7. Wzór umowy_CZP_terapeuta środowiskowy_działalność pdf 472.71 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.8. Wzór umowy_CZP_terapeuta środowiskowy_osoba fizyczna pdf 474.41 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.9 Wzór umowy_CZP_psycholog lub psychoterapeuta_działalność pdf 239.67 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.10. Wzór umowy_CZP_psycholog lub psychoterapeuta_osoba fizyczna pdf 238.96 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.11. Wzór umowy_psycholog i psychoterapeuta_CZP pdf 239.51 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.12. Wzór umowy_CZP_psycholog i psychoterapeuta_osoba fizyczna pdf 238.82 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.13_Wzór umowy_CZP_psycholog_psychoterapeuta_terapeuta środowiskowy_działalność pdf 239.85 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.14. Wzór umowy_CZP_psycholog_psychoterapeuta_terapeuta środowiskowy_osoba fizyczna pdf 239.13 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.3. Oświadczenie Oferenta_dokumenty doc 36.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.4. Oświadczenie Oferenta_ZUS_URZĄD SKARBOWY pdf 78.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
1) Wzór załącznika do umowy nr 1 doc 31.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
2) Wzór załącznika do umowy nr 2 xls 28.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
3) Wrór załącznika do umowy nr 2 do umów na CZP xlsx 12.70 KB Barbara Piekarska-Leszek
4) Wzór załącznika do umowy nr 3 xls 118.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
5) Wzór załącznika do umowy nr 4 xlsx 10.30 KB Barbara Piekarska-Leszek
6) Obowiązek infromacyjny docx 15.92 KB Barbara Piekarska-Leszek
7) Oświadczenie o poufności docx 14.62 KB Barbara Piekarska-Leszek
8) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych doc 27.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 maj 2023 17:43 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 maj 2023 17:47 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 18:05 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 18:06 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 18:08 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 18:19 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 18:20 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 18:21 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 18:25 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 18:26 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 07:38 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 07:39 Barbara Piekarska-Leszek