Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 28.06.2023 r. do godz. 09:00

Okres obowiązywania umowy: 03.07.2023-31.12.2023

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

 

Zamówienie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c i Wyjazdowy, tj. wizyty domowe w miejscu pobytu pacjenta) w Jednostce Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu zwanej dalej Centrum Zdrowia Psychicznego + lub CZP+. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

 

a)  Psychodietetyka (posiadający wyższe wykształcenie w dziedzinach związanych ze zdrowiem – preferowany kierunek psychologia oraz ukończone studia podyplomowe z psychodietetyki oraz minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej) biorący udział w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, konsultacje i porady psychodietetyczne, prowadzenie warsztatów kulinarnych, psychoedukacji żywieniowej itp. na rzecz pacjentów CZP oraz ich Rodzin i Bliskich – średnio 40 h/miesiąc.

Okres obowiązywania umowy od dnia 03.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

       2. Ośrodek Dziennego Wsparcia stanowiący połączenie oddziału dziennego z ŚDS typu a/c – w Centrum Zdrowia Psychicznego  we Wrocławiu. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), na tablicy ogłoszeń w Centrum Zdrowia Psychicznego. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w Centrum Zdrowia Psychicznego  Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13c. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 369 90 61.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 28.06.2023 r. do godz. 09:00recepcji Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu w godzinach 8.00-20.00. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert:  28.06.2023 r. do godz. godz. 10:00  w pokoju numer 9 w Centrum Zdrowia Psychicznego  przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym (zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Ogłoszenia), w szczególności rozpatrując następujące kryteria oceny ofert:

1. Jakość - Kwalifikacje zawodowe – dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji świadczeń danego typu poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

Ocena:

a. „0" otrzyma oferta niespełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie,

b. „1" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym (wykształcenie wyższe w dziedzinach związanych ze zdrowiem, ukończone studia podyplomowe z psychodietetyki)

c. „2" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów (wykształcenie wyższe psychologiczne, ukończone studia podyplomowe z psychodietetyki);

2. Ciągłość - udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze

Ocena:

a. „0" otrzyma oferta nie spełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie ( brak doświadczenia z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej);

b. „1" otrzyma oferta , w której doświadczenie oferenta wynosi 6 -24 miesięcy  pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej;

c. „2" otrzyma oferta, w której doświadczenie oferenta jest dłuższe niż 24 miesiące w pracy  z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej;

3. Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Cena (C) – Oferowana cena ogółem brutto

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:

                         Cena  = Cmin / Cb x 2pkt.

gdzie:

Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert,

Cb - cena brutto badanej oferty.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 2 pkt.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0".

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednej oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone do 29.06.2023 r. na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), Tablicy ogłoszeń w CZP  we Wrocławiu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego w zapisach umowy, której wzór stanowią załączniki 2.1-2.6 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przed podpisaniem umowy w zakresie uszczegółowienia miejsca udzielania świadczeń, terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy oraz ilości godzin pracy realizatorów.


Dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w zakresie:

  • zmiany miejsca udzielania świadczeń wynikającej z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;
  • okresu obowiązywania umowy (długości realizacji projektu, dnia rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), wynikająca z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;
  • stawki godzinowej, jeżeli będzie to wynikało z przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu;
  • zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin pracy realizatorów do 50%

wartości umowy z zachowaniem warunków określonych w złożonej ofercie.

  • innych postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, wynikającej ze zmian zapisów umowy o dofinansowanie, zmian wytycznych z Ministerstwa, zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na realizację Projektu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega, iż zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Wrocław, 29.06.2023

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
wprowadzonego Zarządzeniem nr 36/2023  z dnia  26.05.2023 r.
Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu

Zamawiający/ Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 informuje, iż w przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

1. Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. W lokalizacji CZP i Wyjazdowy, tj. wizyty domowe w miejsce pobytu pacjenta CZP+) w Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

 a)  Psychodietetyka (posiadający wyższe wykształcenie w dziedzinach związanych ze zdrowiem – preferowany kierunek psychologia oraz ukończone studia podyplomowe z psychodietetyki oraz minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej) biorący udział w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, konsultacje i porady psychodietetyczne, prowadzenie warsztatów kulinarnych, psychoedukacji żywieniowej itp. na rzecz pacjentów CZP oraz ich Rodzin i Bliskich – średnio 40 h/miesiąc.

L.p.

Nadany numer oferty

Nazwisko i imię oferenta

Nazwa firmy oferenta

Miejsce w rankingu

1

Oferta nr 3 (5784)

Marta Gryglewicz

Psychodietetyk Marta Gryglewicz ;

ul. Mieszka I 18

55 – 330 Wróblowice

1

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu pdf 1,022.62 KB ibanaszek
Zarządzenie_36_2023 pdf 899.52 KB ibanaszek
Formularz ofertowy docx 117.11 KB ibanaszek
Regulamin pracy komisji pdf 1,008.33 KB ibanaszek
Szczegółowe warunki konkursu pdf 1.22 MB ibanaszek
wzór umowy zlecenia pdf 809.38 KB ibanaszek
wzór umowy działalność gospodarcza pdf 809.21 KB ibanaszek
Oświadczenie ZUS i US pdf 80.81 KB ibanaszek
Oświadczenie dotyczące zaangażowania pdf 1.07 MB ibanaszek
Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych pdf 867.84 KB ibanaszek
Opis projektu pdf 1.14 MB ibanaszek
Zarządzenie zmieniające_42_2023 pdf 817.00 KB ibanaszek
Szczegółowe warunki konkursu_zmiana pdf 1.22 MB ibanaszek
ogłoszenie _zmiana_19.06.2023 pdf 925.03 KB ibanaszek
Wyniki konkursu ofert pdf 257.03 KB ibanaszek
Wyniki konkursu ofert_korekta pdf 338.08 KB ibanaszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2023 14:17 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 czerwiec 2023 15:35 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 czerwiec 2023 11:18 ibanaszek
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 czerwiec 2023 11:19 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 lipiec 2023 11:26 ibanaszek