Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 24.07.2024 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczeń zdrowotnych kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym antyretrowirusowo, diabetologii oraz podstawowej opieki zdrowotnej – budżet powierzony opieki koordynowanej, zwracam się  z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie konsultacji dietetyka w ramach  ww. świadczeń usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Zamawiającego odpłatnej działalności leczniczej na podstawie  art. 55 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zamawiający:
Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28, tel.71/39-11-750.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- udzielanie konsultacji dietetyka pacjentom w ramach kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym antyretrowirusowo,
- udzielanie konsultacji dietetyka pacjentom poradni diabetologicznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ,
- udzielanie konsultacji dietetyka pacjentom podstawowej opieki zdrowotnej w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej.

Miejsce i czas złożenia oferty:
Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, ul. Podróżnicza 26/28; 53-208 Wrocław, pokój nr 106 w godzinach 8.00-15.00. Oferty przyjmowane są do 25 czerwca 2024 do godziny 14:00.

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 24.04.2024 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Konkurs CZP Program Pilotażowy - lekarz psychiatra /psycholog /psychodietetyk /muzykoterapeuta

Numer sprawy: DSP. 243.5.2024.1.JTR

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Termin i miejsce rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w:
Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13c w lokalizacji: ul. Ostrowskiego 13 c lub ul. Legnicka 59/u12 lub ul. Dokerska 9 lub ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu. Świadczenia realizowane przez:

  • Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
  • Osobę posiadającą łącznie:
    • tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychologa z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej lub psychologa
    • certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
  • Psychologa do pracy w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym;
  • Psychologa posiadającego kwalifikacje do prowadzenia muzykoterapii;
  • Psychologa posiadającego kwalifikacje do prowadzenia interwencji kryzysowych;
  • Psychodietetyka.

Termin składania ofert: 25.03.2024 do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 25.03.2024 o godz. 10:30 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 28.03.2024 r.

DATA OGŁOSZENIA: 15.03.2024 r. 

 

Dotyczy:

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza (REH) dotyczy:
1.  Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych PUCHATEK z siedzibą przy ul. B. Lindego 19-21 we Wrocławiu:
- Świadczenia lekarza specjalisty.

2. Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji CELMED z siedzibą przy  ul. Celtycka 15/17 we Wrocławiu,
- Świadczenia lekarza specjalisty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-04-2024 r. do 30-06-2024 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 21-03-2024r. do godz. 14:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 22-03-2024r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu do dnia 25-03-2024 r.

Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego we wrocławskich przedszkolach”

Znak sprawy: DPZ.42.2.1.2024.1.KNA

Składanie ofert do 15.03.2024 r. do godz. 10.00

Wyniki konkursu w załączniku

Zorganizowanie na terenie Wrocławia Centrum Edukacji Cukrzycowej dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin/opiekunów, w którym odbywała się będzie indywidualna edukacja zdrowotna z  nauką samoopieki i samopielęgnacji  oraz racjonalnego żywienia w cukrzycy”

Data składania ofert do 28.02.2024 do godz. 10.00

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 23.02.2024 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Konkurs ofert na prowadzenie Grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi

Znak sprawy: DPZ.42.4.2.2024.1.KNA

Składanie ofert do 19.02.2024 do godz. 14.00

Wyniki konkursu w załączniku

Konkurs ofert na działania psychologiczno-terapeutyczne i korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc na rok 2024

Składanie ofert do 2 luty 2024r godz. 9:30