Zorganizowanie na terenie Wrocławia Centrum Edukacji Cukrzycowej dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin/opiekunów, w którym odbywała się będzie indywidualna edukacja zdrowotna z  nauką samoopieki i samopielęgnacji  oraz racjonalnego żywienia w cukrzycy”

Data składania ofert do 28.02.2024 do godz. 10.00

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 23.02.2024 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Konkurs ofert na prowadzenie Grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi

Znak sprawy: DPZ.42.4.2.2024.1.KNA

Składanie ofert do 19.02.2024 do godz. 14.00

Wyniki konkursu w załączniku

Konkurs ofert na działania psychologiczno-terapeutyczne i korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc na rok 2024

Składanie ofert do 2 luty 2024r godz. 9:30

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 24.01.2024 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Numer sprawy: DSP.243.1.2024.AMI

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Poradnia okulistyczna (1600) w Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu.
Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki.

Okres obowiązywania umowy od dnia 20-01-2024 r. do 30-06-2024 r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 17-01-2024r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert 17-01-2024r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 18-01-2024 r.

Konkurs CZP - Pilotaż - dyżury nocne i świąteczne - telefoniczne (lekarze)

Numer sprawy: DSP. 243.27.2023.1.JTR

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w jednostce: Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13 c
w ramach nocnych i świątecznych
dyżurów telefonicznych udzielanych w poradni zdrowia psychicznego w ramach Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13 c

  • świadczenia realizowane w ramach dyżuru telefonicznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii albo lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Termin składania ofert: 19.12.2023 do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Termin otwarcia ofert: 19.12.2023 o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 20.12.2023 r.

Data ogłoszenia: 12.12.2023r.

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 19.12.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 19.12.2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

Konkurs ofert na realizację zadania: Organizacja i realizacja zadań w programie pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia

Składanie ofert do: 01.12.2023 do godz. 10.00

Wyniki konkursu ofert w załączniku