Podstawy prawne, cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz gospodarkę finansową Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ określa statut.

 

Wersja ujednolicona
uwzględniająca Uchwałę nr LVII/1520/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 15 września 2022 r.

 

STATUT
WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 1. Rozdział 1.

  Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Wrocławskie Centrum Zdrowia, zwane dalej Centrum, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 2. Podmiotem tworzącym Centrum jest Gmina Wrocław.
 3. Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego, pod numerem 000000001066.
 4. Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000062603.
 5. Centrum używa pełnej nazwy w brzmieniu: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 6. Centrum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ.

§ 2.

Centrum działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;
2) uchwały nr II/6/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wrocław-Fabryczna w samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wrocław-Fabryczna oraz zatwierdzenia statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocław Fabryczna;
3) niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą Centrum jest Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28.

§ 4.

 1. Obszarem działania Centrum jest miasto Wrocław.
 2. Obszar działania może być poszerzony w oparciu o zawarte porozumienia bądź przyjęte zlecenia.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania Centrum

§ 5.

 1. Celem działania Centrum jest zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia pacjentów oraz szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności.
 2. Centrum stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu:
  1) udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2) promocji zdrowia.

§ 6.

1. Do zadań Centrum należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń oraz medycyny szkolnej;
2) podstawowej pomocy doraźnej w przypadkach nagłych zachorowań, nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz potrzeby zachowania ciągłości leczenia;
3) specjalistycznej opieki zdrowotnej:
a) alergologii, alergologii dziecięcej, diabetologii, endokrynologii i leczenia osteoporozy, geriatrii, kardiologii, medycyny pracy, dermatologii i wenerologii, neurologii, neurologii dziecięcej, pulmonologii, reumatologii, ginekologii i położnictwa, ginekologii dziewczęcej, szkoły rodzenia, onkologii, urologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej i wad postawy, okulistyki i leczenia jaskry, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej i logopedii - z zapewnieniem ich w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń;
b) psychologii, zdrowia psychicznego, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, psychogeriatrii, leczenia nerwic, opieki nad osobami z autyzmem dziecięcym, opieki pozaszpitalnej dziennej psychiatrycznej i zespołu leczenia środowiskowego (domowego) oraz profilaktyki i leczenia zaburzeń psychosomatycznych, terapii uzależnień i współuzależnienia;
c) rehabilitacji, fizjoterapii w tym w szczególności fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, krioterapii oraz balneoterapii i masażu leczniczego: ambulatoryjnie, a także w ramach opieki pozaszpitalnej dziennej i domowej w wybranych zakresach usług;
d) diagnostyki obrazowej oraz innej diagnostyki medycznej;
e) pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej;
f) profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych, w tym HIV/AIDS – z zapewnieniem realizacji w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu oraz w ramach opieki całodobowej w wybranych zakresach usług.

2. Centrum może realizować zlecone mu zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia.
3. Centrum może realizować zlecone mu zadania w zakresie programów przeciwdziałania przemocy oraz korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.
4. Centrum może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pomieszczeń, z której dochody przeznaczać będzie na działalność statutową.
5. Centrum może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6. Centrum może uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, profilaktyką chorób i promocją zdrowia.
7. Centrum może realizować usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz prowadzić ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy lub klubu samopomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 22681)).
8. Centrum może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność edukacyjną polegającą na wsparciu procesu edukacji dzieci i młodzieży, wsparciu środowiska w miejscu nauczania i wychowania, opracowywaniu niezbędnych opinii oraz w zakresie działań edukacyjnych na rzecz innych podmiotów.

§ 7.

1) Centrum udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, z zakresu o którym mowa w § 6, związanych z: 1) badaniem i poradą lekarską;
2) leczeniem;
3) badaniem i terapią psychologiczną;
4) psychoterapią;
5) badaniem i terapią logopedyczną;
6) profilaktyką, leczeniem, terapią uzależnień i współuzależnienia;
7) rehabilitacją leczniczą;
8) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
9) opieką nad zdrowym dzieckiem;
10) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
11) pielęgnacją chorych;
12) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;
13) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;
14) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
15) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wykonuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnie regulujących zasady ich wykonywania.
16) diagnozą i terapią pedagoga specjalnego;
17) terapią zajęciową.

§ 8.

W wykonaniu działalności zdrowotnej Centrum współpracuje z:
1) innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej;
2) placówkami oświatowo–wychowawczymi, szkołami wyższymi;
3) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
4) organizacjami społecznymi;
5) stowarzyszeniami i fundacjami;
6) innymi osobami prawnymi i fizycznymi, a także innymi instytucjami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów i zadań statutowych.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Centrum

§ 9.

Organami Centrum są:
1) Kierownik Zakładu, zwany także Dyrektorem Centrum,
2) Rada Społeczna Centrum.

§ 10.

 1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Prezydent Wrocławia nawiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Centrum na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Czynności z zakresu prawa pracy, jako pracodawca, wykonuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest Dyrektor.
 6. Dyrektor Centrum ma prawo do powołania pełnomocników, którzy działają w granicach nadanego im umocowania.

§ 11.

 1. Zadania i organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Centrum oraz strukturę organizacyjną Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum.
 2. Szczegółowy podział zadań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Centrum ustala Dyrektor.

§ 12.

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:
1) następujące jednostki organizacyjne:
a) Przychodnia „Grabiszyn”,
b) Przychodnia „Kozanów”,
c) Przychodnia „ Stabłowice”,
d) Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji „Celmed”,
e) Przychodnia „Stare Miasto”,
f) Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
g) Zespół Gabinetów Medycyny Szkolnej,
h) Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek”,
i) Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień,
j) Centrum Zdrowia Psychicznego,
k) Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy „Provita”,
2) komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy w siedzibie Centrum, ul. Podróżnicza 26/28.

§ 13.

1. Rada Społeczna Centrum składa się z 5 osób i jej kadencja trwa 4 lata.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska Wrocławia.
3. Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może być odwołany w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
2) trwałej lub długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji;
3) zatrudnienia w Centrum;
4) prawomocnego wyroku sądu skazującego za popełnienie przestępstwa umyślnego;
5) ubezwłasnowolnienia.
4. Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej, organu tworzącego, Wojewody Dolnośląskiego lub Dyrektora Centrum.
5. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Centrum.
6. Po upływie kadencji Rady Społecznej, dotychczasowa Rada wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu powołania nowej Rady.

§ 14.

 1. Zadania Rady Społecznej określa ustawa.
 2. Do zadań Rady Społecznej należy również opiniowanie w sprawach wynikających z realizacji uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 3.  Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się obligatoryjnie jeden raz na kwartał. 4. Tryb pracy Rady Społecznej, sposób podejmowania uchwał oraz zwoływania posiedzeń określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Miejską Wrocławia.
 4. Spory wynikłe pomiędzy Dyrektorem Centrum a Radą Społeczną w zakresie uchwał podjętych przez Radę Społeczną i nierozwiązane drogą negocjacji, z pisemnym stanowiskiem stron przekazuje się do rozstrzygnięcia Radzie Miejskiej Wrocławia.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 15.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
 2. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych w ustawie.
 3. Centrum może uzyskiwać środki finansowe, zgodnie z przepisami ustawy.

 

 

§ 16.

 1. Centrum gospodaruje samodzielnie mieniem na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 2. Zbycie aktywów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych następuje na zasadach określonych przez Radę Miejską Wrocławia.
 3. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest Rada Miejska Wrocławia.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 17.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzane w takim samym trybie jak jego ustanowienie.

 

 

 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut WCZ SPZOZ pdf 581.46 KB Monika Szczęśniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 11:35 Monika Szczęśniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 11:36 Monika Szczęśniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 listopad 2021 08:42 Monika Szczęśniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 25 listopad 2021 08:45 Monika Szczęśniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 29 wrzesień 2022 11:41 Monika Szczęśniak