Zapytanie ofertowe na obsługę prawną WCZ SPZOZ

Znak sprawy: SK.241.2.2021.1.PP

Ofertę należy składać w formie pisemnej do dnia 30 marca 2021 do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie od godziny 8:30 do 14.00.

 

Znak Sprawy: SK.241.2.2021.1.PP

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną WCZ SPZOZ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na obsługę prawną Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych
1. Zamawiający:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331.

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 1.04.2021- 31.03.2022 r.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ ul. Podróżnicza 26/28 Wrocław
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79100000-5: usługi prawnicze
79110000-8: usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

4. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

1) Ofertę należy składać w formie pisemnej do dnia 30 marca 2021 do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie od godziny 8:30 do 14.00.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę ofert.
4) Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
a. wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z załączonymi dokumentami.
b. oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, wraz z wykazem wykonywanych, bądź wykonanych usług potwierdzających spełnienie kryteriów doświadczenia uprawniających do udziału w postępowaniu,
c. pełnomocnictwa, jeśli osoba sporządzająca (podpisująca) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa.
5) Oferta musi być podpisana przez uprawnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w rejestrze firmy lub działającego na podstawie pełnomocnictwa.
6) Złożenie niekompletnej oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem z powodu niespełnienia wymogów formalnych zgodnie z zapytaniem ofertowym.
7) Termin związania z ofertą: 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
8) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
9) W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

5. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:
Paulina Pawlak, tel. 713631223;
e-mail: sekretariat@spzoz.wroc.pl
adres do korespondencji:
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3 – wzór umowy,
- klauzula RODO


Wyniki zapytania ofertowego na obsługę prawną WCZ SPZOZ 2021 z dnia 07-04-2021r.
Znak sprawy: SK.241.2.2021.1.PP - w załączeniu

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 1.51 MB astrzalkowski
Załącznik nr 3 - wzór umowy pdf 1.29 MB astrzalkowski
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy docx 20.29 KB astrzalkowski
Klauzula RODO pdf 713.69 KB astrzalkowski
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 19.28 KB astrzalkowski
Protokół z postępowania na obsługę prawną WCZ SPZOZ pdf 198.50 KB astrzalkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 12:36 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 marzec 2021 12:37 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 12:38 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 12:38 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 12:39 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 09:33 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 09:57 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 10:00 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 10:02 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 07 kwiecień 2021 10:04 astrzalkowski