Znak sprawy: DAT.241.6.2021.2.MJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 „Dostawa wraz z montażem ławek mocowanych do podłogi z mechanizmem samo zamykania oraz krzeseł wolnostojących w Przychodni Stare Miasto przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.”

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 09.06.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  9:00-12.00

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę wraz z montażem ławek mocowanych do podłogi z mechanizmem samo zamykania oraz krzeseł wolnostojących w Przychodni Stare Miasto przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.”
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych


1. Zamawiający:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
Kod CPV-39113000-7-różne siedziska i krzesła
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i montaż ławek mocowanych do podłogi z mechanizmem samo zamykania oraz krzeseł wolnostojących do poczekalni.
L.p.     Przedmiot zamówienia     Ilość
1           Ławka 2 osobowa           6 szt.
2           Ławka 3 osobowa           8 szt.
3          Krzesła wolnostojące      12 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Szczegółowa specyfikacja:
Oferowany przedmiot zakupu nie może odbiegać od parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble o parametrach odpowiadających temu celowi. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz oferty. Wykonawca zapewni dostawę wyrobów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną tego samego rodzaju i w tej samej wersji kolorystycznej.


I.   Ławka 2 osobowa z zamontowanymi 2 siedziskami z oparciem. Siedziska wykonane ze sklejki w kolorze naturalny dąb/naturalny buk, odcień jasny. Siedziska zamontowane na stalowych konstrukcjach malowanych proszkowo w kolorze szarym, jasnym.
Maksymalna szerokość ławki 2 siedziskowej – 1200mm;
Maksymalna odległość złożonego siedziska od sciany – 180mm;
Maksymalna odległość skrajnego boku siedziska od metalowego wspornika ławki – 50mm;
Maksymalna odległość od podstawy metalowego wspornika do sciany – 240mm;
Minimalna szerokość sklejki siedziska – 400mm;
Maksymalna wysokość oparcia względem rozłożonego siedziska – 385mm
Minimalna odległość rozłożonego siedziska do podłogi – 450mm;


II.   Ławka 3 osobowa z zamontowanymi 3 siedziskami z oparciem. Siedziska wykonane ze sklejki w kolorze naturalny dąb/naturalny buk, odcień jasny. Siedziska zamontowane na stalowych konstrukcjach malowanych proszkowo w kolorze szarym, jasnym;
Maksymalna szerokość ławki 3 siedziskowej – 1800mm;
Maksymalna odległość złożonego siedziska od sciany – 180mm;
Maksymalna odległość skrajnego boku siedziska od metalowego wspornika ławki – 50mm;
Maksymalna odległość od podstawy metalowego wspornika do sciany – 240mm;
Minimalna szerokość sklejki siedziska – 400mm;
Maksymalna wysokość oparcia względem rozłożonego siedziska – 385mm
Minimalna odległość rozłożonego siedziska do podłogi – 450mm;


III.   Krzesło wolnostojące na metalowych chromowanych nogach. Siedzisko wykonane ze sklejki w kolorze naturalny dąb/naturalny buk, odcień jasny, bez wydrążonego uchwytu w oparciu;
Minimalna szerokość sklejki siedziska – 405mm;
Maksymalna wysokość krzesła – 880mm;
Maksymalna odległość pomiędzy nogami krzesła – 600mm;
Minimalna odległość od siedziska do podłogi – 460mm;
Wymagana jest możliwość łączenia ławek 2 oraz 3 siedziskowych w większe konfiguracje, tj. na parterze w części poczekalni wymagana jest konfiguracja 4 osobowa składająca się z dwóch ławek, każda po 2 siedziska.
Na I piętrze w części poczekalni wymagana jest konfiguracja 10 osobowa składająca się z dwóch ławek , każda po 3 siedziska oraz dwóch ławek, każda po 2 siedziska.
Na I piętrze w części poczekalni wymagana jest konfiguracja 6 osobowa składająca się z dwóch ławek, każda po 3 siedziska;
W przypadku wyżej wymienionych konfiguracji, ich wymiary muszą być sumą wymiarów ławek 2 oraz 3 siedziskowych podanych w szczegółowej specyfikacji. Na łączeniach ławek niedopuszczalne są dodatkowe wsporniki, które spowodowałyby zwiększenie całkowitej szerokości każdej konfiguracji.
Konfiguracja 4 osobowa – maksymalna szerokość – 3000mm;
Konfiguracja 6 osobowa-maksymalna szerokość – 3600mm;
Konfiguracja 10 osobowa – maksymalna szerokość – 6000mm;
W przypadku kolorystyki przedmiotu zamówienia, preferowany jest możliwie jak najbardziej zbliżony odcień bądź taki sam odcień zarówno ławek mocowanych do podłogi jak i krzeseł wolnostojących.
Zarówno w przypadku ławek mocowanych do podłogi jak również krzeseł wolnostojących maksymalna nośność – 160 kg.


IV.   Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:
3.1. cena „C”– 100%,.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Miejsce: Przychodnia Stare Miasto, Pl. Dominikański 6 we Wrocławiu
Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 09.06.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach 9:00-12.00
Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 2
Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.


8. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław
a) e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl
b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
- Marta Jacożyńska, tel. 71 391 17 59

9. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni – usługi i dostawy od daty ich doręczenia Zamawiającemu.


Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
- załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy;
-załącznik nr 3 – klauzula RODO;
-załącznik nr 4 – umowa;

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ZAPYTANIE OFERTOWE pdf 1.30 MB Marta Jacożyńska
FORMULARZ OFERTY docx 14.17 KB Marta Jacożyńska
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY xlsx 11.36 KB Marta Jacożyńska
UMOWA pdf 1.44 MB Marta Jacożyńska
KLAUZULA RODO pdf 1.08 MB Marta Jacożyńska
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 369.09 KB Bartłomiej Włosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 czerwiec 2021 11:45 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 czerwiec 2021 11:48 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 czerwiec 2021 06:59 Bartłomiej Włosik