Znak sprawy: DAT.241.15.2021.2.MJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 30.08.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  8:00-15:00

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Sukcesywną dostawę testów diagnostycznych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

 • 1. Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707

 • 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Kod CPV-33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych na potrzeby Przychodni Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ zgodnie z wykazem asortymentowym w załączniku nr 2 do zapytania, bezpośrednio do jednostek WCZ SPZOZ:

L.p.

Nazwa Przychodni

Adres

1

Przychodnia „GRABISZYN”

Ul. Stalowa 50, Wrocław

2

Przychodnia „KOZANÓW”

Ul. Dokerska 9, Wrocław

3

Przychodnia „STARE MIASTO”

Pl. Dominikański 6, Wrocław

4

Przychodnia „STABŁOWICE”

Ul. Stabłowicka 125, Wrocław

5

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Ul. Samuela Lindego 19-21, Wrocław

6

Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień w tym:

 Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Dział Farmacji

Ul. Wszystkich Św.2, Wrocław

7

Centrum Zdrowia Psychicznego +

Ul. Ostrowskiego 13c, Wrocław

 • Zamawiający wymaga, by oferowane testy posiadały aktualne wymagane prawem zezwolenia dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne.
 • Gwarancja: Dostarczane testy muszą posiadać min. 12 miesięczny termin ważności, liczony od dnia odbioru danego testu przez Zamawiającego.

 

 • 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert  Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

 • cena „C”– 100%,.
 • 4. Miejsce realizacji zamówienia:

Przychodnie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ, wymienione w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.

 • 5. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, na 12 m-cy, od dnia podpisania umowy (wzór umowy-zał. 3. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

 • 6. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 30.08.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  8:00-15:00

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

 

 • 7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 2

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 • 8. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

 a) e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

  b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

- Marta Jacożyńska, tel. 71 391 17 59

 

 

 • 9. Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu dostawy dokonana będzie po odbiorze towaru w jednostce zamawiającej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

- załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy;

-załącznik nr 3 – umowa;

-załącznik nr 4 – klauzula RODO

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ZAPYTANIE OFERTOWE pdf 872.88 KB Marta Jacożyńska
Formularz oferty docx 16.04 KB Marta Jacożyńska
Formularz asortymentowo-cenowy xls 71.00 KB Marta Jacożyńska
KLAUZULA RODO pdf 1.08 MB Marta Jacożyńska
Umowa pdf 1.99 MB Marta Jacożyńska
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego pdf 937.49 KB Marta Jacożyńska
Aktualizacja formularza asortymentowo-cenowego xls 31.00 KB Marta Jacożyńska
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pdf 403.11 KB Marta Jacożyńska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 sierpień 2021 11:51 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 sierpień 2021 11:54 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 sierpień 2021 11:55 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 sierpień 2021 09:40 Marta Jacożyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 wrzesień 2021 08:21 Marta Jacożyńska