ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyłonienia świadczeniodawcy usług transportu sanitarnego dla potrzeb realizacji projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

Okres obowiązywania umowy: 06.12.2021-30.06.2022

Termin składania ofert: 03.12.2021

 

I ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Podróżniczej 26/28, 53-208 we Wrocławiu
NIP: 894 24 60 800
REGON: 000313331

II TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez zastosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:       60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:
realizatora świadczeń usług transportu sanitarnego i medycznego na rzecz pacjentów Centrum zdrowia Psychicznego +  realizującego projekt pn „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II” w zakresie przewozu chorych do innego podmiotu leczniczego lub innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu kontynuowania leczenia.

IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia 06.12.2021r. do 30.06.2022r.

V ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

 • Zamawiający zlecać będzie Wykonawcy wykonywanie usług transportowych telefonicznie;
 • Transport z ratownikiem medycznym, w skład którego wchodzą co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej jeden ratownik medyczny;
 • Transport z sanitariuszem, w skład którego wchodzą co najmniej 2 osoby, w tym co najmniej jeden sanitariusz;
 • Kwalifikacje sanitariusza zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami lub być ratownikiem zgodnie z ustawą z dnia 08 września 2006 r. w o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DZ. U. 2019 poz. 993);
 • Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w    Rozdz. 16 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • Przybycie zespołu do miejsca wezwania, w czasie wskazanych w zleceniu lub najszybszym możliwym, o czym poinformowany zostanie Kierownik Projektu;
 • Wykonawca będzie posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 300 000,00zł;
 • Wykonawca będzie dysponował specjalistycznymi pojazdami, odpowiednio oznakowanymi, sprawnymi technicznie i posiadającymi wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. w  sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, posiadającym aktualne badania techniczne, ubezpieczenie komunikacyjne OC, NW oraz spełniającym cechy techniczne i jakościowe dla pojazdów transportu sanitarnego określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane;
 • Wykonawca będzie dysponował odpowiednią ilością personelu o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

VI WARUNKI WSPÓŁPRACY:

 • Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury na podstawie podpisanego protokołu zdawczo/ odbiorczego.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w pkt. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

VII WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:

 • warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
 • sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
 • zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości realizowania usług w założonym terminie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia;
 • w przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

VIII LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

 1. formularz oferty- na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. Oświadczenie RODO załącznik nr 3
 4. Wykaz pojazdów
 5. Oświadczenie o posiadaniu wystarczającej liczby  personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia.

IX INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • z udziału w postępowaniu wyłączone są również osoby będące pracownikami Lidera i Partnerów projektu (Zamawiającego i/lub jego Partnerów).

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosowanego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania  ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

X MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA- ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru realizatora usług transportu sanitarnego ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”.

Oferty należy składać w siedzibie jednostki Zamawiającego, w rejestracji pod adresem:
Centrum Zdrowia Psychicznego +
ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C
53-238 Wrocław

do dnia 03.12.2021 do godziny 9:00 ;

mailowo na adres: czp@spzoz.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum zdrowia Psychicznego +, ul. Aleksandra Ostrowskiego 13 C, 53-238 Wrocław (obowiązującą będzie data wpływu).

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy), strony oferty powinny być ponumerowane. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.12.2021 o godzinie 9:30

 

 

XI OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie podanej przez Oferenta, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferenci w składanych ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w wyjściowych ofertach
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie http://www.spzoz.wroc.pl/ w zakładce bip/zamowienia_publiczne/zapytania-ofertowe.
 • Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
 • Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno- merytoryczne. W przypadku braku załączonych do Oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

XII WARUNKI UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/ anulowania postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

XIII  KRYTERIA WYBORU OFERTY

Ocena nastąpi na podstawie przedstawionego CV oraz wypełnionego formularza oferty.

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena- 100%

powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:

C= (Cmin:Cb)x100

C- liczba punktów przyznanych danej ofercie,

Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,

Cb- cena obliczona badanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium „cena” wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV DODATKOWE INFORMACJE

 • w ramach zamówienia nie istnieje składanie ofert częściowych/ wariantowych;
 • oferent zobowiązany jest oferta przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty;
 • O wyborze do realizacji oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie http://www.spzoz.wroc.pl/ w zakładce bip/zamowienia_publiczne/zapytania-ofertowe;
 • zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu bez podania przyczyny lub z powodu założenia ofert, których wartość netto przekracza środki zaplanowane na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

XV OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Izabela Banaszek- Musiała
tel.: 71 369 90 61
e-mail: ibanaszek@spzoz.wroc.pl

XVI ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

3. Oświadczenie RODO
4. Wzór umowy

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz Ofertowy doc 347.50 KB ibanaszek
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych docx 49.09 KB ibanaszek
Klauzula informacyjna_RODO pdf 868.34 KB ibanaszek
Wzór umowy pdf 1.14 MB ibanaszek
Ogłoszenie wyników pdf 1.02 MB ibanaszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 grudzień 2021 12:20 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 grudzień 2021 13:34 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 grudzień 2021 15:41 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 grudzień 2021 15:45 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 03 grudzień 2021 15:50 ibanaszek