ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru Radcy Prawnego w  ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”

 

 • ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ  ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław,

NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331  

 

 • TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej uPzp. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza 30 tys. euro.

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej:
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV: 79100000-5- Usługi prawnicze

4.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług doradztwa  prawnego w Ośrodku Koordynacji w jednostce organizacyjnej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ (Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13 c, 53 – 238 Wrocław) w wymiarze 9 godzin miesięcznie.

Okres obowiązywania umowy od dnia 03.07.2023 r. do 31.12.2023.

Usługi świadczone dwa razy w każdym miesiącu.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konsultacji/poradnictwa prawnego udzielanego Uczestnikom projektu pn.: „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych  w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II” (umowa nr POWR.04.01.00-00-D203/17). w okresie od dnia 03.07.2023 do 31.12.2023 r. Realizacja przedmiotowej usługi dotyczy wyłącznie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest zgodny z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Europejskich dotyczącymi postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach niniejszego projektu.

 • Diagnoza potrzeb oraz udzielanie poradnictwa prawnego Uczestnikom projektu. Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności
  i bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów.
 • Unikanie tendencyjnego i stronniczego przedstawiania rozwiązań, czy różnych możliwości stojących przed pacjentem.
 • Rzetelne przedstawianie wszystkich możliwych rozwiązań z załączeniem zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów danego rozwiązania.
 • Umiejętność budowania relacji oraz zdolność do efektywnego komunikowania się.
 • Realizowanie potrzeb pacjentów z zakresu doradztwa prawnego na terenie placówki CZP0.

 

6.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

03.07.2023 r. – 31.12.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości godzin pracy realizatorów do 50% wartości umowy z zachowaniem warunków określonych w złożonej ofercie .

7.   ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

 • Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe przy stosowaniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi choroby psychicznej.

 

8.   WARUNKI WSPÓŁPRACY:

 • Współpraca z Wykonawcą, który zostanie wybrany w ramach niniejszego postępowania, odbywać się będzie w oparciu o umowę cywilno- prawną,

Praca w wymiarze: 9 godzin w miesiącu

9.   DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwoławczej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym zawiadomi potencjalnych Wykonawców drogą elektroniczną. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podawania przyczyn takiego postępowania.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Jeżeli osoba, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty,  w przypadku, gdy w określonym terminie:

 • nie została złożona żadna oferta,
 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie prowadzenia postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Zamawiający unieważni postępowanie i przeprowadzi je ponownie.

10.   WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie z projektu „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. Szczegółowe warunki płatności określone zostaną w umowie.

 

11.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 • Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 • Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 • Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 • Oferta oraz wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta lub osobę prawnie umocowaną do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Oferenta.
 • Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osobę prawnie umocowaną do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Oferenta.
 • W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty.
 • W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj., w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie Oferty”.
 • Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Po upływie terminu składania ofert złożone w postępowaniu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.
 • Udzielający zamówienia przed podpisaniem umowy może żądać, aby złożone w ofercie kopie dokumentów zostały przedstawione do wglądu w oryginałach.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • Zamawiający zastrzega, iż zamówienie nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
  z nim osobowo lub kapitałowo.

 

Dodatkowo:

 • Oferta powinna zawierać:
 • CV wymagane do wyliczenia lat doświadczenia w zakresie kryteriów oceny,
 • Jeżeli Wykonawca nie jest ujawniony na liście radców prawnych właściwej Izby – uchwała o wpisie na listę radców prawnych lub kopia legitymacji radcy prawnego.
 • MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 23.06.2023 r. do godziny 20:00:
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres jednostki Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Ostrowskiego 13 c o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z dopiskiem na kopercie: „RADCA PRAWNY CZP”.
 • lub osobiście na adres jednostki Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Ostrowskiego 13 c o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego w kopercie z dopiskiem:

„RADCA PRAWNY CZP".

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego. Negocjacje dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej bądź niższej od zapisanej w budżecie projektu.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi u Zamawiającego (jednostce organizacyjnej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Ostrowskiego 13 c o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego ),
 • Zamawiający drogą mailową zawiadomi Wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie na adres i numer wskazany w ofercie.

12.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT: 

Ocena nastąpi na podstawie przedstawionego CV oraz wypełnionego formularza oferty.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Cena (C) – Oferowana cena ogółem brutto - waga 60%

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:

                         Cena  = Cmin / Cb x 60pkt.

gdzie:

Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert,

Cb - cena brutto badanej oferty.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 60 pkt.

 • Doświadczenie - waga 40%

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 40 pkt.

Doświadczenie - udokumentowane doświadczenie zawodowe przy stosowaniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w realizacji działań o podobnym charakterze.  Punkty według poniższych zasad:

 • 0 pkt. - minimum 2 pełne lata doświadczenia w zakresie świadczonych usług,
 • 15 pkt. - powyżej 2-5 pełnych lat doświadczenia w zakresie świadczonych usług,
 • 25 pkt. - powyżej 5-8 pełnych lat doświadczenia w zakresie świadczonych usług,
 • 40 pkt. - powyżej 8-10 pełnych lat doświadczenia w zakresie świadczonych usług.

13. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Izabela Banaszek-Musiała,

tel. 71 369 90 61; email: ibanaszek@spzoz.wroc.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół z postępowania pdf 348.01 KB ibanaszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2023 13:44 ibanaszek
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maj 2023 14:19 ibanaszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 28 czerwiec 2023 16:53 ibanaszek