Zapraszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą lub nieprowadzące działalności gospodarczej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie w podmiotach leczniczych na terenie Wrocławia Punktów Edukacji Cukrzycowej dla osób zagrożonych i chorych na cukrzycę ich rodzin/opiekunów, w których odbywała się będzie indywidualna edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki cukrzycy ze szczególnym uwzględnieniem nauki samokontroli poziomu cukru, umiejętność podawania insuliny, samoobserwacji. Uczestnikami edukacji mogą być tylko mieszkańcy Wrocławia.

Numer sprawy:DPZ.42.3.2.2024.14.BJÓ

Termin składania ofert:22.02.2024 do godz. 14.30

Numer sprawy:DPZ.42.21.32.2023.1.BJÓ

Termin złożenia oferty do 21.02.2024r

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i ich rodziców/opiekunów przez psychologa w ramach realizacji zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka nadwagi, otyłości i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży szkolnej”.

Numer sprawy: DPZ.42.21.29.2023.BJÓ

Termin składania oferty: 15.02.2024 do 14.30

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i ich rodziców/opiekunów przez rehabilitanta/fizjoterapeutę w ramach realizacji zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka nadwagi, otyłości i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży szkolnej”.

Numer sprawy: DPZ.42.21.27.2024.1.BJÓ

Termin złożenia oferty: 12.02.2024r do 14.30

Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Wrocławskich Placówek Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zajęć edukacyjnych dotyczących promowania racjonalnego sposobu  żywienia , profilaktyki nadwagi, otyłości oraz  innych zaburzeń okresu rozwojowego.

Numer sprawy: DPZ.42.21.10.2023.1.BJÓ

termin składania ofert: 06.02.2024 do 14.30

Zapraszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą lub nieprowadzące działalności gospodarczej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie w podmiotach leczniczych na terenie Wrocławia Punktów Edukacji Cukrzycowej dla osób zagrożonych i chorych na cukrzycę ich rodzin/opiekunów, w których odbywała się będzie indywidualna edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki cukrzycy ze szczególnym uwzględnieniem nauki samokontroli poziomu cukru, umiejętność podawania insuliny, samoobserwacji.

Numer sprawy: DPZ.42.3.2.2024.10.BJÓ

Termin składania ofert: 01.02.2024r

Znak Sprawy: DAT.241.3.2024.2.MRA

Zapraszamy do udziału  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywną dostawę testów diagnostycznych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Termin składania ofert: 31.01.2024 r. godz. 15.00

Składanie ofert do: 07.02.2024 do godz. 09:00

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz odpowiednio przepisów art. 140, 141,  146 ust.1, art.147, art.148 ust. 1 , 149, art.150, 151 ust.1-2 i 4-6, art.152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 jako Zamawiający przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na „Realizacja zadań z zakresu Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania w społecznościach samopomocowych.”

Składanie ofert do: 07.02.2024 do godz. 09:00

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz odpowiednio przepisów art. 140, 141,  146 ust.1, art.147, art.148 ust. 1 , 149, art.150, 151 ust.1-2 i 4-6, art.152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, Wrocław, ul Podróżnicza 26/28 jako Zamawiający przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na Realizacja zadań z zakresu udzielania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA/DDD”

Znak Sprawy: DAT.241.2.2024.2.MRA

Zapraszamy do udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Sukcesywna dostawę materiałów dezynfekcyjnych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Termin składania ofert: 31.01.2024 godź 14.00