Znak sprawy: DAT.241.10.2024.2.BWŁ                                                                                                                                                                                                                                                                               Wrocław, 16.04.2024 r

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

wykonanie przeglądu -  konserwacji klimatyzatorów oraz wentylacji mechanicznej w budynkach

Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ –powtórzone

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Znak sprawy: DAT.241.7.2024.2.BWŁ                                                                                      Wrocław, 05.04.2024 r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

wykonanie przeglądu -  konserwacji klimatyzatorów oraz wentylacji mechanicznej w budynkach

Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania Raportu z realizacji programu profilaktyki nadwagi i otyłości w środowisku dzieci i młodzieży Wrocławia” Uczeń w formie”

Nr sprawy: DPZ.42.21.39.2023.1.BJÓ

Termin składania ofert: 12.04.2024

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenie  szkoleń dla Grona Pedagogicznego ,Personelu Pomocniczego, Rodziców/Opiekunów uczniów oraz uczniów na temat opieki, postępowania i żywienia oraz innych problemów związanych z opieką nad dzieckiem chorym na cukrzycę w Placówce Edukacyjnej.

Numer sprawy: DPZ.42.3.12.2024.1.BJÓ

Termin składania ofert do dnia 10.04.2024

Wrocław, 18.03.2024r

Znak sprawy: DAT.241.4.2024.2.BWŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę palestezjometru i termometru skórnego wraz  przeszkoleniem w miejscu instalacji z obsługi zamawianych urządzeń oraz przeglądami technicznymi po 1 i 2 roku użytkowania dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego "Provita" Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.”

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Zapraszamy pedagogów do udziału w zapytaniu ofertowym na prowadzenie warsztatów dla rodziców pn. Zabawy rozwijające dla dzieci od 12 do 36 m. życia  w Ośrodku Informacji i Edukacji we Wrocławskim Centrum Zdrowia Przychodnia Stabłowice, ul. Stabłowicka 125. Dni tygodnia i godziny zajęć do uzgodnienia z koordynatorem zadania .

Termin składania ofert do 6 marca do godziny 14.00 w sekretariacie WCZ SPZOZ ul. Podróżnicza 26/28 lub drogą elektroniczną na adres: ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl

Wszystkie informacje zawarte są w załączonej dokumentacji.

Znak sprawy: DPZ.42.1.13.2024.LJĘ

Zapraszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą lub nieprowadzące działalności gospodarczej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie w podmiotach leczniczych na terenie Wrocławia Punktów Edukacji Cukrzycowej dla osób zagrożonych i chorych na cukrzycę ich rodzin/opiekunów, w których odbywała się będzie indywidualna edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki cukrzycy ze szczególnym uwzględnieniem nauki samokontroli poziomu cukru, umiejętność podawania insuliny, samoobserwacji. Uczestnikami edukacji mogą być tylko mieszkańcy Wrocławia.

Numer sprawy:DPZ.42.3.2.2024.14.BJÓ

Termin składania ofert:22.02.2024 do godz. 14.30

Numer sprawy:DPZ.42.21.32.2023.1.BJÓ

Termin złożenia oferty do 21.02.2024r

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i ich rodziców/opiekunów przez psychologa w ramach realizacji zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka nadwagi, otyłości i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży szkolnej”.

Numer sprawy: DPZ.42.21.29.2023.BJÓ

Termin składania oferty: 15.02.2024 do 14.30

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i ich rodziców/opiekunów przez rehabilitanta/fizjoterapeutę w ramach realizacji zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka nadwagi, otyłości i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży szkolnej”.

Numer sprawy: DPZ.42.21.27.2024.1.BJÓ

Termin złożenia oferty: 12.02.2024r do 14.30