To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ
Dostępny jest pod adresem: http://www.spzoz.wroc.pl/
Data opublikowania strony internetowej: 2021-03-09
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-09
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-03-09
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Piotr Wanatowicz
Email do osoby kontatkowej: pwanatowicz@spzoz.wroc.pl 
Numer telefonu do osoby kontaktowej: 71 391 17 42
W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością

Prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Wanatowicz, adres poczty elektronicznej pwanatowicz@spzoz.wroc.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 391 17 42.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Metodologia badań

Witryna została przeskanowana za pomocą ogólnodostępnego narzędzia w sieci Internet o nazwie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (dostępnego pod adresem https://wave.webaim.org/) przeznaczonego do badania dostępności stron internetowych. Wynik skanowania zwrócił:

 • 0 błędów krytycznych
 • 0 błędów kontrastowych

oraz komunikat: Gratulacje! Nie wykryto żadnych błędów! 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Jednostki organizacyjne Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ 

 • Przychodnia Stare Miasto pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,
 • Przychodnia Grabiszyn ul. Stalowa 50, 53-433 Wrocław,
 • Przychodnia Kozanów ul. Dokerska 9, 54-142 Wrocław,
 • Przychodnia Stabłowice ul. Stabłowicka 125, 54-062 Wrocław,
 • Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63, 51-317  Wrocław
 • Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "Celmed" ul. Celtycka 15/17, 54-153 Wrocław,
 • Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych "Puchatek" ul. Legnicka 19-21, 51-138 Wrocław,
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Samuela Lindego 19-21,
 • Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław,
 • Centrum Zdrowia Psychicznego  ul. Ostrowskiego 13c, 53-238 Wrocław oraz ul. Legnicka59/u12, 54-203 Wrocław

– budynki przychodni są dostępne dla osób na wózkach (brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości, 

– przy schodach prowadzących do wejść do budynku zamontowane są pochwyty, 

– osoby na wózkach mogą skorzystać z podjazdów prowadzących do wejścia głównego   

– kilkustanowiskowy punkt rejestracji i informacji dla pacjentów, znajdujący się w holu na parterze (z wyjątkiem Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul.Lindego 19-21 - I piętro) 

– toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ( 1 na każdej kondygnacji) 

– budynki są wyposażone w windę, którą można dostać się na każdy z poziomów ( w wyjątkiem budynku Administracji przy ul. Podróżniczej i Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Ostrowskiego 13 c -schodołaz) 

– budynki nie są wyposażone w pętlę indukcyjną, 

– w budynkach brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, 

– do budynków można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. 

 -na terenach podmiotów nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.