Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt "Dostosowanie WCZ SPZOZ do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i stworzenie nowych e-usług"

Numer projektu: RPDS.02.01.02-02-0001/16

Całkowita wartość projektu: 2 333 019,00 pln

Wkład Unii Europejskiej: 1 980 449,68 pln

Beneficjent: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ występuje w roli Lidera Projektu testowego wdrożenia modelu leczenia środowiskowego, wypracowanego w ramach projektu
I etapu ogłoszonego przez MR konkurs pn. „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi" nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego+ mieści się przy ul. Ostrowskiego 13 c, 53 - 238 we Wrocławiu. Tel. 71 369 90 60, adres e-mail: czp@spzoz.wroc.pl

Strona z opisem Centrum Zdrowia Psychicznego+: http://www.spzoz.wroc.pl/przychodnie/fundusze-europejskie

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na poziomie POZ i AOS poprzez dostosowanie i wyposażenie obiektu Przychodni Grabiszyn i Przychodni Kozanów Wrocławskiego Centrum Zdrowia" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.2 Inwestycje w strukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 453 746,50 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 453 746,50 zł

Data podpisania umowy: 11.09.2017 r.

Nr umowy: RPDS.06.02.00-02-0017/16