STANDARD ORGANIZACYJNY UDZIELANIA TELEPORAD
WE WROCŁAWSKIM CENTRUM ZDROWIA

1. Podczas trwania pandemii Covid-19 porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub w formie teleporady.
2. Świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są:
a) w przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, jednakże z wyłączeniem świadczeń:
- kiedy to lekarz, a także pielęgniarka i położna mogą, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
- związanej z wydaniem zaświadczenia
b) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę POZ
c) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
d) z podejrzeniem choroby nowotworowej
e) dzieciom do lat 6 poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielanie możliwe jest bez badania fizykalnego
Z wyłączeniem:
- działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), kiedy to lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do 2. roku życia, których stan zdrowia jest oceniany w sposób, przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego
- w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas porady albo teleporady, o której mowa powyżej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.
3. Informacje dotyczące zasad udzielania teleporad znajdują się na stronie www.spzoz.wroc.pl.
4. Teleporady udzielane są za pomocą łączności telefonicznej na podany przez pacjenta podczas rejestracji numer telefonu.
5. Dopuszcza się możliwość przesyłania przez pacjentów informacji w formie graficznej lub tekstowej na adresy e-mail podane przez personel placówki podczas rejestracji.
6. Termin teleporady ustalany jest podczas rejestracji telefonicznej.
Numery do rejestracji:
a) rejestracja ogólna: 71 316 00 00
b) Przychodnia Stare Miasto, pl. Dominikański 6 - tel. 71 344 43 63 lub 71 344 80 85
c) Przychodnia Grabiszyn, ul. Stalowa 50 - tel. 71 362 11 21 lub 71 362 15 10
d) Przychodnia Kozanów, ul. Dokerska 9 - tel. 71 373 88 42 lub 71 373 84 13
e) Przychodnia Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 - tel. 71 354 31 69 lub 71 354 01 19

7. W ustalonym podczas rejestracji terminie lekarz/personel medyczny placówki łączy się telefonicznie z pacjentem. W przypadku nieskuteczności nawiązania połączenia, personel wykonuje 2 kolejne próby nawiązania połączenia w odstępie nie krótszym niż 5 min. Brak odpowiedzi ze strony pacjenta skutkuje anulowaniem wizyty.
8. Sposoby realizacji zleceń wystawianych przez personel medyczny:
a) e-recepta - Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty
b) e-skierowanie - Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania
c) e- zlecenie na wyroby medyczne -Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne
d) zlecenia badań dodatkowych (laboratoryjnych lub obrazowych) można odbierać w rejestracji przychodni
e) jak założyć indywidualne konto pacjenta - Instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta
9. Informacja o numerach telefonów, pod którymi są udzielane teleporady POZ została przekazana do NFZ i jest dostępna w serwisach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.
10. Osoba udzielająca teleporady ma obowiązek przed jej udzieleniem potwierdzić tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
11. Osoba udzielająca teleporady ma obowiązek dokonania adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
12. Teleporady muszą być przeprowadzane w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady
13. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowanie rozwiązania techniczno-organizacyjne służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, muszą zapewniać ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem;
14. Osoba udzielająca teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, musi ustalić czy:
a) udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem,
b) poinformować pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Instrukcje:
Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie
Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zlecenia-na-wyroby-medyczne
Instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

 

PORADNIA LEKARZA POZ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia gwarantowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
  2. poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie
  3. świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
  4. poradę patronażową
  5. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe
  6. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej
  7. szczepienia ochronne

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie osobom ubezpieczonym. Osoby nieubezpieczone mogą skorzystać z porady lekarza za odpłatnością.

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ można dokonywać nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty.

Poradnie POZ we Wrocławskim Centrum Zdrowia działają od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porad udziela się w przychodni lub - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - podczas wizyt domowych.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany w deklaracji) świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.

Pielęgniarka i położna POZ

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami.

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2. miesiąca życia.

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 - 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

REJESTRACJA

PRZYCHODNIA STARE MIASTO

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. 71 344 43 63
tel. 71 344 80 85

PRZYCHODNIA GRABISZYN

ul. Stalowa 50
53-433 Wrocław
tel. 71 362 11 21
tel. 71 362 15 10

PRZYCHODNIA KOZANÓW

ul. Dokerska 9
54-142 Wrocław
tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
tel. 71 353 68 87 - poradnia ginekologiczna (telefon dostępny w czasie pracy poradni)

PRZYCHODNIA STABŁOWICE

ul. Stabłowicka 125
54-062 Wrocław
tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19
tel. medycyna pracy 71 352 05 69

PRZYCHODNIA PROVITA

ul. Bierutowska 63
51-317  Wrocław
tel. 71 325 14 68
tel. 697 783 083