Oferta:

 • konsultacje diagnostyczne dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem
 • poradnictwo terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem
 • poradnictwo terapeutyczne dla osób współuzależnionych
 • psychoterapia indywidualna
 • kierowanie do innych placówek lecznictwa odwykowego (oddziały szpitalne detoksykacyjne, programy substytucyne, oddziały psychiatryczne, ośrodki dzienne i stacjonarne rehabilitacyjno- readaptacyjne)
 • kwalifikowanie osób uzależnionych od opioidów do leczenia substytucyjnego
 • leczenie substytucyjne (metadon, buprenorfina/nalokson) osób uzależnionych od opioidów
 • diagnoza, konsultacje psychiatryczne, farmakoterapia
 • poradnictwo socjalne

Program leczenia substytucyjnego (realizowany od 2007 roku)

Główne cele programu to:

 • objęcie leczeniem substytucyjnym osób uzależnionych od opioidów
 • redukcja używania nielegalnych narkotyków
 • redukcja zachowań ryzykownych i rozprzestrzeniania chorób zakaźnych
 • reintegracja społeczna
 • redukcja przestępstw
 • poprawa jakości funkcjonowania społecznego
 • poprawa jakości życia osobistego
 • wypracowanie motywacji do aktywności zawodowej

Program substytucyjny realizowany zgodnie z filozofią redukcji szkód, w myśl koncepcji behawioralno – poznawczej z elementami dialogu motywacyjnego oraz innymi nurtami psychoterapeutycznymi o naukowo udowodnionej skuteczności.

Formy terapii:

 • farmakoterapia/podawanie środka substytucyjnego
 • terapia indywidualna osób w programie leczenia substytucyjnego
 • edukacja prozdrowotna
 • motywowanie i pomoc w regulowaniu sytuacji socjalno-prawnej
 • konsultacje psychiatryczne

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań ustalany jest indywidualnie i dostosowany do potrzeb pacjentów.
W placówce świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE w ramach NFZ.

 

REJESTRACJA

OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY CHORÓB ZAKAŹNYCH I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ul. Wszystkich Świętych 2
50-136 Wrocław
tel. 71 326 67 30
tel. 71 356 07 80