ADRES

Centrum Zdrowia Psychicznego
 
ul. Ostrowskiego 13c, 53-238 Wrocław
tel. 71 369 90 60, 71 369 90 69
Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
ul. Legnicka 59/u12, 54-203 Wrocław
tel. 71 355 65 18
Poradnia Zdrowia Psychicznego
- ul. Dokerska 9, 54-152 Wrocław
  tel. 71 373 88 42, 71 373 84 13
- ul. Stabłowicka 125, 54-062 Wrocław
  tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19

REJESTRACJA

pon-pt: 8:00 - 20:00,

UWAGA! CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
przy ul. Ostrowskiego 13 c czynne jest CAŁODOBOWO tzn. w dni robocze w godzinach nocnych (20:00 -7:30) i w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) pełni dyżur dla mieszkańców dawnej dzielnicy Wrocław Fabryczna

KIEROWNIK

tel. 71 369 90 61
email: ibanaszek@spzoz.wroc.pl

DOJAZD

CZP ul. Ostrowskiego 13c

Tramwaje: 4, 5, 20, 24
Autobusy: 107, 119, 124, 125, 126, 134, 136, 319, A

Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się za Urzędem Skarbowym Wrocław-Fabryczna na przeciw SWPS.

CZP ul. Legnicka 59/u12 (od 12 czerwca 2023 r. przeniesione z ul. Stalowej 50)

Tramwaje: 3, 10, 20, 33

CZP ul. Dokerska 9

Tramwaj: 32 (Przystanek ul. Dokerska)

Autobusy: 103, 126, 127, C (pętla na Kozanowie), 136 oraz 101 do ul. Pilczyckiej obok ul. Modrej.

CZP ul. Stabłowicka 125

Autobusy: 103, 101, 123

PODSTAWOWE INFORMACJE

Centrum Zdrowia Psychicznego jest placówką działającą na terenie dawnej wrocławskiej dzielnicy Fabryczna i swoją ofertę kieruje przede wszystkim do mieszkańców tego obszaru. CZP zostało stworzone po to, by dać mieszkańcom możliwość uzyskania SZYBKIEJ, BEZPŁATNEJ i SKUTECZNEJ pomocy psychiatrycznej i psychologicznej zarówno w formie ambulatoryjnej jak i środowiskowej, jednocześnie minimalizując konieczność poszukiwania pomocy psychiatrycznej w ramach stacjonarnych oddziałów szpitalnych.


Gdzie jesteśmy?

Centrum Zdrowia Psychicznego działa na obszarze dawnej dzielnicy Fabryczna i obejmuje punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne znajdujące się przy ul. Ostrowskiego 13c oraz przy ul. Legnickiej 59/u12 (12. 06.2023r przeniesione z ul. Stalowej 50), a także Poradnie Zdrowia Psychicznego zlokalizowane przy ul. Dokerskiej 9 i przy ul. Stabłowickiej 125.


Dla kogo jesteśmy?

Celem działalności pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ jest zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej wszystkim mieszkańcom, którzy:

 • borykają się z chorobami lub zaburzeniami psychicznymi,
 • doświadczają psychicznych kryzysów lub znaleźli się trudnej sytuacji psychospołecznej,
 • doświadczają silnego stresu lub mają za sobą traumatyczne doświadczenia,
 • uważają, że potrzebują wsparcia lekarza psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty.

Do punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych działających w ramach CZP można zgłaszać się osobiście (w przypadku pierwszej wizyty nawet bez konieczności wcześniejszego umawiania się, bez skierowania) lub telefonicznie, dzwoniąc pod następujące nr telefonów:

 • 71 369 90 60 CZP ul. Ostrowskiego 13c
 • 71 355 65 18 CZP ul. Legnicka 59/u12

W pilnych przypadkach pierwszą pomoc psychologiczną lub/i psychiatryczną w ramach CZP pacjenci uzyskają w czasie do 72 godzin od zgłoszenia.


Co oferujemy w CZP ?

Jednym z zadań CZP jest zapewnienie pacjentom pomocy psychiatrycznej i psychologicznej "na miejscu", blisko domu, w znanym im otoczeniu i przyjaznym, bezpiecznym środowisku, tak by hospitalizacja była formą leczenia wykorzystywaną jedynie w najcięższych przypadkach i tylko w zagrażających zdrowiu lub życiu zaostrzeniach chorobowych. W CZP proces zdrowienia pacjenta przebiega indywidualnie, na podstawie stworzonego przez specjalistów Planu Terapii i Zdrowienia dopasowanego do potrzeb konkretnego pacjenta. W Centrum mieszkańcy otrzymają pomoc specjalistów - m.in. lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów, muzykoterapeutów i pracowników socjalnych.


Pomoc ambulatoryjna i środowiskowa w CZP

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Fabryczna pacjenci mogą skorzystać z pomocy ambulatoryjnej i środowiskowej realizowanej przez:

 • Punkt Koordynacyjno-Zgłoszeniowy, do którego telefonicznie lub osobiście mogą zgłosić się osoby oczekujące pomocy
 • Poradnię Zdrowia Psychicznego, w której indywidualnie przyjmują lekarze psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci
 • Mobilny Zespół Terenowy gotowy do realizowania świadczeń medycznych w środowisku domowym pacjenta
 • Koordynatorów Opieki, których zadaniem jest dobranie oddziaływań leczniczych odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom pacjentów a także ich zaplanowanie i skoordynowanie
 • Oddział Dzienny czyli miejsce zintensyfikowanych oddziaływań leczniczych, na które pacjent zgłasza się codziennie w godzinach przedpołudniowych i realizuje plan terapeutyczny pod opieką lekarzy i psychoterapeutów oraz innych terapeutów zajęciowych
 • Popołudniowe grupy terapeutyczne/ grupy wsparcia, na których podczas cotygodniowych spotkań uczestnicy mogą liczyć na fachową pomoc terapeuty oraz społeczne wsparcie grupy
 • Pracownika Socjalnego będącego wsparciem merytorycznym i formalnym dla osób poszukujących pomocy w rozwiązaniu swoich problemów socjalno-bytowych

 

 

 obraz 2023 08 31 085635057

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ występuje w roli Lidera Projektu testowego wdrożenia modelu leczenia środowiskowego, wypracowanego w ramach projektu I etapu ogłoszonego przez MR konkurs pn. „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi" nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nazwa projektu

Projekt pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II" w ramach Działania: 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowejIV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Całkowita wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 16 330 239,92 zł
Kwota dofinansowania wynosi: 15 434 898,92 zł

Data podpisania umowy: 26.08.2018 r.
Nr umowy: POWR.04.01.00-00-D203/17

Cele i oczekiwane efekty realizacji projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie - wypracowanego w konkursie I etapu-innowacyjnego, kompleksowego, zintegrowanego środowiskowego modelu leczenia zaburzeń psychicznych. Wypracowany w ramach Projektu I etapu Model leczenia środowiskowego jest zgodny ze światowymi trendami opieki nad osobami z doświadczeniem choroby psychicznych i stanowi odpowiedź na potrzeby i oczekiwania osób po kryzysie psychicznym, które na etapie jego opracowywania zostały dogłębnie przeanalizowane w kontekście form wsparcia dostępnych w ramach obecnego systemu społeczno-zdrowotnego.

Efektem realizacji tego projektu będzie możliwość bezpośredniego włączenia do systemu opieki zdrowotnej i społecznej nowatorskiej, zintegrowanej i zdeinstytucjonalizowanej formy wsparcia, opisanej w poprawionej o wyniki testowania wersji Modelu, co przyczyni się-poprzez zwiększenie skuteczności oddziaływań i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i społecznej - do złagodzenia skutków-obserwowanego w Polsce, w tym i Wrocławiu - trendu pogarszania się kondycji psychicznej społeczeństwa.

Wdrożenie Modelu pozwoli na zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w skali makro na rzecz poprawy skuteczności systemów opieki zdrowotnej i społ. w zakresie wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej (B), ich rodzin (RiB), i całego społeczeństwa, co odpowiada celowi 1 PO WER Oś Priorytetowa IV, tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS w tym przypadku "Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi". Integracja usług dedykowanych Beneficjentom zapewniona będzie również dzięki partnerstwu zawiązanemu na rzecz realizacji Projektu II etapu.


Miejsce i okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie we Wrocławiu, planowany okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r. Głównym miejscem realizacji świadczeń jest Centrum Zdrowia Psychicznego+, znajdujący się przy ul. Ostrowskiego 13 c.


Zapraszamy do naszego Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 13 c od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00, a Państwa Rodziny i Bliskich również w soboty od 9:00-14:00.


Zespół Terapeutyczny realizował będzie świadczenia w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 20:00.

W soboty prowadzone będą spotkania Klubu Rodzin i Bliskich w godzinach: 9:00-14:00.

Ośrodek Dziennego Wsparcia stanowiący funkcjonalne połączenie oddziału dziennego ze środowiskowym domem samopomocy typu a/c działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00. Ośrodek Dziennego Wsparcia rozpocznie realizację świadczeń w momencie zakwalifikowania do Ośrodka co najmniej 12 pacjentów.

Uruchamiamy również infolinię, która oferuje wsparcie psychologiczne w kryzysowej sytuacji.

Poza świadczeniami realizowanymi w lokalizacji Centrum Zdrowia Psychicznego Plus oferujemy naszym pacjentom świadczenia finansowane przez NFZ w następujących lokalizacjach: Ul. Lindego 19-21 - Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego), Ul. Dokerska 9 - Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Ul. Wszystkich Świętych 2 - Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Ponadto mogą Państwo skorzystać również z oferty naszych Partnerów:

a.rehabilitacja i aktywizacja zawodowa –Stowarzyszenie „Ostoja",

b. Usługi mieszkaniowe- Fundacja Opieka i Troska oraz

d) usługi socjalne i społeczne – Gmina Wrocław - MOPS we Wrocławiu (Partner Nieformalny).


Do kogo skierowany jest Model, czyli Użytkownicy i Uczestnicy Projektu.

Grupy, do których skierowany jest Model, podzielić można na Odbiorców wsparcia oraz Użytkowników modelu.

Odbiorcy Modelu- Uczestnicy Projektu, czyli dla kogo będzie realizowany ten projekt

Odbiorcami Modelu (Uczestnikami Projektu) są:

 • Beneficjenci, tj. zamieszkałe we Wrocławiu osoby dorosłe z doświadczeniem choroby psychicznej - w kryzysie, po lub nim zagrożone - spełniające kryteria medyczne założone w modelu (rozpoznania: F00-F99 z wył. uzależnień)
 • ich sieć społeczna (Rodziny i Bliscy),
 • bliższe i dalsze otoczenie;
 • społeczeństwo.

Ze względu na duże zróżnicowanie społeczno – zdrowotne tej grupy, działania oferowane Beneficjentom w ramach Modelu będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i potencjału Beneficjentów, uwzględniając ich statut zawodowy, wykształcenie, wiek, płeć i ew. rodzaj niepełnosprawności poprzez:

 • podmiotowe podejście do Beneficjentów uwzględniające ich indywidualne potrzeby i posiadany potencjał,
 • udzielanie Beneficjentom - adekwatnego dla nich – kompleksowego (zdrowotno - społecznego) wsparcia,
 • prowadzenie działań dla ich Rodzin i Bliskich,

Beneficjenci uzyskają optymalne warunki do powrotu do zdrowia i pełnionych przed kryzysem ról społecznych oraz pełnego udziału w życiu społecznym, by zacząć funkcjonować jak osoby zdrowe. Przez zintegrowane, holistyczne podejście Pacjent oraz jego sieć społeczna zostaną wyposażeni w narzędzia zwiększające szansę na utrzymanie dobrostanu psychicznego.

Model uwzględnia wśród Odbiorców Modelu zarówno kobiety jak i mężczyzn, osoby sprawne, jak i osoby z niepełnosprawnościami, młode i dojrzałe - bez preferencji. będą przyjmowane do modelu jako Beneficjenci zgodnie z "pilnością" określoną na podstawie kompleksowej diagnozy społeczno-zdrowotnej i kolejnością zgłoszeń.

Wśród Odbiorców Modelu znajdą się również osoby stanowiące sieć społeczną Beneficjentów, tj. ich Rodziny i Bliscy, dla których utworzono Klub Rodzin i Bliskich, udzielający wsparcia -poprzez psychoedukację i grupy samopomocowe umożliwiające podzielenia się swoimi doświadczeniami z osobami z podobnymi problemami (tj. z rodzinami i bliskimi innych osób po kryzysie psychicznym) w opiece nad swoimi podopiecznymi, jak również miejsce spotkań dla opiekunów i bliskich osób z doświadczeniem choroby psychicznej integrującą tę społeczność.


Użytkownicy Projektu, czyli kto będzie realizował projekt

Do Użytkowników Modelu zaliczyć można Lidera Projektu-Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ (WCZ) oraz jego Partnerów formalnych:

- Stowarzyszenie „Ostoja" na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

- Fundacja Opieka i Troska (OiT)

- oraz nieformalnym: Gmina Wrocław - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Instytucje te zostały wybrane do realizacji powierzonych im zadań zgodnie z ich kompetencjami i doświadczeniem, co zapewnia sukces realizacji projektu ze względu na duże zróżnicowanie społeczno - zdrowotne grupy docelowej, działania oferowane Beneficjentom w ramach Modelu będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i potencjału Beneficjentów, uwzględniając ich statut zawodowy, wykształcenie, wiek, płeć i (ew.) rodzaj niepełnosprawności.

Beneficjenci uzyskają kompleksową pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, która pomoże im wrócić do społeczeństwa, ponownie podjąć i realizować role społeczne pełnione przed kryzysem i zacząć funkcjonować jak osoby zdrowe.


Charakterystyka projektu

Wypracowany w ramach Projektu I etapu Model leczenia środowiskowego proponuje rozwiązania dotyczące zdeinstytucjonalizowanej i skoordynowanej opieki oraz ochrony zdrowia psychicznego, z których finansowane w ramach dofinansowania są jedynie te usługi, które nie mogą zostać zakontraktowane z NFZ.

Innowacyjność Modelu polega m.in. na:

•wykorzystaniu ICF-u, tj. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, przy stawianiu diagnozy oraz tworzeniu planu zdrowienia jak i przy dalszej pracy z Pacjentem,

•kompleksowym, indywidualnym i podmiotowym podejściu do Beneficjentów

•objęciu opieką i włączeniu w proces terapeutyczny również Rodzin i Bliskich osób z doświadczeniem chorób psychicznych,

•integracji usług zdrowotnych, społecznych i socjalnych.

Integrację miejsca świadczeń usług uzyskana będzie dzięki stworzeniu Centrum Zdrowia Psychicznego+ (CZP+), w ramach którego świadczone będą kompleksowe usługi (medyczne i społeczne) dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, które pomogą w utrzymaniu Beneficjentom w środowisku. Centrum Zdrowia Psychicznego+ będzie funkcjonowało w strukturach Zakładu Opieki Zdrowotnej (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej) realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia, natomiast wsparcie osób doświadczonych chorobą psychiczną w sferze socjalno-społecznej oferowane w obrębie tej jednostki będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Synergistyczne działanie sektorów ochrony zdrowia i pomocy społecznej zaangażowanych w opiekę nad osobami z doświadczeniem choroby psychicznej umożliwi integrację działań terapeutycznych i socjalnych a także pozwoli na zachowanie ciągłości procesu zdrowienia.

W ramach Modelu, obliczonego na populację 100tys. osób, świadczone będą zintegrowane usługi medyczno-społeczne:

•finansowane w ramach modelu (usługi mieszkaniowe, rehabilitacja i aktywizacja zawodowa, łóżka kryzysowe i inne) świadczenia oferowane zarówno w lokalizacji CZP+ (Recepcji z Infolinią, Zespół Terapeutyczny, pomoc prawna, koordynator merytoryczny ds. SUO, dedykowany Koordynator Procesu Zdrowienia w ramach Ośrodka Koordynacji, Ośrodek Dziennego Wsparcia, stanowiący połączenie funkcjonalności oddziału dziennego psychiatrycznego oraz SD typu A/C), i środowisku Beneficjenta (Zespół Terapeutyczny Wyjazdowy, dedykowany Koordynator Procesu Zdrowienia w ramach Ośrodka Koordynacji, łóżka kryzysowe, usługi mieszkaniowe, aktywizacja i rehabilitacja zawodowa). Ponadto w CZP+ prowadzone są dział. w zakresie: popołudniowych grup terapeutycznych oraz grup wsparcia, profilaktyki zdrowia psychicznego w Świetlicy i Klubie Rodzin i Bliskich.

•komplementarne względem nich, funkcjonujące już w systemie wsparcia społeczno-zdrowotnego, formy wsparcia-finansowane na dotychczasowych zasadach, tj. zakontraktowane produkty NFZ(PZP i ZLŚ) i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze i świadczenia socjalne - MOPS.

Integracja usług dedykowanych Beneficjentom zapewniona będzie również dzięki partnerstwu zawiązanemu na rzecz realizacji Projektu II etapu. Zarówno Lider jak i Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń na rzecz osób chorych lub zaburzonych psychicznie.

Wśród świadczeń oferowanych Beneficjentom w ramach Modelu są usługi realizowane poza lokalizacją CZP+:

1.przez Partnerów Formalnych:

a.rehabilitacja i aktywizacja zawodowa –Stowarzyszenie „Ostoja",

b.Usługi mieszkaniowe- Fundacja Opieka i Troska oraz

2.Nieformalnego Gminę Wrocław - MOPS we Wrocławiu - usługi socjalne i społeczne – udzielane i finansowane na dotychczasowych zasadach, Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO) i świadczenia socjalne - MOPS.

Przez zintegrowane, holistyczne podejście pacjent oraz jego sieć społeczną (Rodzina i Bliscy) zostaną wyposażeni w narzędzia zwiększające szansę na utrzymanie dobrostanu psychicznego.

 

Opis zadań realizowanych w poszczególnych komórkach CZP+ i u Partnerów

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań w lokalizacji CZP+:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego+ (CZP+) - główny element wdrażanego Modelu, w którym świadczone będą usługi medyczne oraz społeczne niezbędne do zaopatrzenia Odbiorców Modelu w-niezbędną dla utrzymania Ich w środowisku - pomoc.
 • Jednostka CZP+ składa się m.in. z następujących komórek: Ośrodka Koordynacji (OK), Ośrodka Dziennego Wsparcia (ODW), Zespołu Terapeutycznego (ZT), Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) z Zespołem Leczenia Środowiskowego (ZLŚ), Recepcji z Infolinią oraz Świetlicy.

CZP+ to główne miejsce kontaktowe dla Odbiorców Modelu, ich Rodzin i Bliskich, którego atutem jest szeroka dostępność godzinowa: poniedziałek - piątek: 8-20, sobota: 9-14.

 

Realizacja świadczeń społecznych I zdrowotnych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich Rodzin i Bliskich w ramach Ośrodka Dziennego Wsparcia (ODW) - stanowiącego funkcjonalne połączenie oddziału dziennego i ŚDS-u typu A/C, posiadający gabinet zabiegowy. W ramach tego zadania prowadzone są ponadto: Grupy Terapeutyczne i Wsparcia oraz Działania dla Rodzin i Bliskich - Klub Rodzin i Bliskich.

Ośrodek Dziennego Wsparcia dedykowany jest Uczestnikom Projektu objętych Intensywnym Zarządzeniem Procesem Zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, szacuje się, że z Oddziału Dziennego Wsparcia jednorazowo może korzystać maksymalnie 24 osoby, a cykl terapeutyczny trwa 3 miesiące, jednak spodziewać się należy pewnej rotacji Pacjentów oraz tego, iż część osób będzie musiała więcej niż raz skorzystać z tej formy wsparcia.

RECEPCJA Z INFOLINIĄ - Recepcja połączona funkcjonalnie z Infolinią (pełniącą funkcje informacyjne i telefonu zaufania), stanowi pierwszy punkt, w którym Odbiorca Modelu spotyka się z Modelem), natomiast PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI jest uzupełnieniem tych działań-strona internetowa z wyszukiwarką ofert wsparcia, forum oraz czatem ze specjalistą, stanowiąca kolejny sposób dystrybucji informacji i wsparcia na rzecz Odbiorców Modelu, zapewniając im dyskrecję i anonimowość.

Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny – wspierający chorego i jego Bliskich zarówno w siedzibie CZP+ (Zespół Terapeutyczny stacjonarny) jak i w środowisku Odbiorców Modelu (Zespół Terapeutyczny wyjazdowy). Wsparcie oraz edukacja (chorego i osób z jego otoczenia) pozwala na poprawę zdrowia chorego, a edukacja zapewnia większą świadomość i zwiększa poczucie bezpieczeństwa w zakresie opieki.Zespół Terapeutyczny realizuje pełen zakres świadczeń (lekarskich, psychologicznych, pielęgniarskich, terapeutycznych, socjalnych) przeprowadza interwencje kryzysowe, poprzez udzielenie szybkiej pomocy (max 24 h od zgłoszenia), zapewnia wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa i redukcję lęku.

Koordynacja wsparcia medyczno-społecznego: Ośrodek Koordynacji realizuje świadczenia społeczne oraz koordynuje integracje usług społeczno - zdrowotnych poprzez następujące działania:

oKoordynatorów Procesu Zdrowienia - docelowo 15 osób. Zakłada się, iż jeden Koordynator Procesu Zdrowienia będzie miał pod opieką jednorazowo 15-20 osób. W związku z powyższym zakłada się, iż z wsparcia KPZ skorzysta około 300 Uczestników Projektu objętych intensywnym procesem zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u.

oPomocy Prawnej dla osób, które w wyniku kryzysu zdrowotnego, popadły w konflikt z prawem lub popadły w długi,

oKoordynatora Merytorycznego Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (SUO), będącego pracownikiem socjalnym, który będzie służył Beneficjentom swoją wiedzą i pomocą przy załatwianiu formalności związanych ze zdobyciem świadczeń socjalnych i społecznych takich jak Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, renty i inne świadczenia socjalne.

ousługi społeczne realizowane przez Partnera Nieformalnego MOPS we Wrocławiu.

Świadczenia Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) i Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) finansowane ze środków NFZ w ramach podpisanej przez WCZ SP ZOZ umowy. Świadcz. Te stanowią uzupełnienie rozwiązań finansowanych w ramach modelu, adresowane są przede wszystkim do Odbiorców Modelu objętych podstawowym procesem terapeutycznym przy realizacji tych świadczeń zapewniona zostanie odrębność personelu, sprzętu i pomieszczeń, pacjenci będą przyjmowani zgodnie z listą oczekujących, zatem prawa osób zapisanych w na listach oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotne nie będą naruszone. Realizacja tego zadania nie jest dofinansowania ze środków MIiR.

Zakłada się, że przez 3-letni okres trwania Projektu, ze świadczeń PZP i ZLŚ skorzysta około 3000 osób spełniających definicję Uczestników Projektu.

Zadania realizowane przez Partnerów na rzecz Uczestników Projektu objętych intensywnym zarządzaniem procesem terapii, wspieranych przez indywidualnie przypisanych Koordynatorów Procesu Zdrowienia:

 • Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnienie wspomagane jako elementy wpływające na poprawę jakości życia B i zmniejszające koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z zachorowalności na choroby psychiczne.
 • Usługi Mieszkaniowe - Dom Wspólny, w którym zapewnione jest łącznie 16 miejsc noclegowych różnego tupu, w których Odbiorca Modelu może przebywać 24h/dobę: od mieszkalnictwa wspomaganego o dwóch stopniach intensywności opieki i wsparcia( 4 miejsca treningowe z 24 godz. opieką wychowawców i intensywnymi treningami umiejętności oraz 8 miejsc usamodzielniających z codzienną godzinną wizytą psychologa) po łóżka interwencyjne, z których Odbiorca Modelu korzysta na prawach gościa. Ponadto w Domu Wspólnym prowadzona jest Infolinia w godzinach zamknięcia CZP+.