Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  • administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław
  • inspektorem ochrony danych osobowych jest Agnieszka Młyńczak, z którą można skontaktować się wysyłając maila na adres iod@spzoz.wroc.pl; 71 391 17 53
  • monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych
  • podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączenie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych. Na terenie jednostek WCZ SPZOZ znajdują się oznaczenia, że obiekt jest monitorowany.