paragraph

REALIZACJA PRAW DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ WCZ SPZOZ

W związku z tym, że posiadamy Państwa dane osobowe przysługują Pani/Pana prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Państwa praw.

W celu skorzystania z przysługujących praw muszą się Państwo zwrócić z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Mogą to Państwo zrobić wysyłając czytelnie podpisany wniosek na adres: WCZ SPZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław lub drogą elektroniczną: iod@spzoz.wroc.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację
  3. prawo do wycofania zgody,
  4. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  5. prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
  6. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych - tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Odpowiedź zgodna z zakresem żądania zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania możemy wydłużyć ten okres jednocześnie informując Państwa o przyczynie opóźnienia.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ może wprowadzić ograniczenia w realizacji praw osób, których dane przetwarza i uznać wnioski za bezzasadne, szczególnie powołując się na przepisy m.in. Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).