O nas - PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ


Wszystkich zainteresowanych problemem dezinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne modelu leczenia środowiskowego wypracowanego w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej".

Spotkanie odbędzie się dnia 09.09.2016 o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej jednostki Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław.

Prezentacja modelu dostępna jest do pobrania na niniejszej stronie.


Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej".

Celem naboru jest wyłonienie organizacji pozarządowej zainteresowanej wspólną realizacją projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w zakresie ewentualnego wdrożenia i rocznego testowania wypracowanego modelu.

Celem partnerstwa jest zapewnienie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej kompletu świadczeń zdrowotnych, społecznych i socjalnych niezbędnych do wyjścia z kryzysu oraz dostosowanych jego indywidualnych potrzeb poprzez zaoferowanie mu uczestnictwa w charakterze odbiorcy wsparcia w rocznym testowaniu - wypracowanego w ramach 1 etapu realizacji projektu - modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych.

Projekt rocznego testowego wdrożenia modelu, który został wypracowany w ramach realizacji pierwszego etapu projektu, będzie przeprowadzany wspólnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a partnerami z sektora finansów publicznych zaproszonymi do wspólnej realizacji projektu oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Termin i miejsce składania zgłoszeń: do 02.09.2016 r. do godz. 13.00, Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław


Materiały szczegółowe dostępne są: poniżej, na stronie BIP Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ (http://www.spzoz.wroc.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

Wybór partnera nastąpi do 06.09.2016 r.


UWAGA ZMIANA TERMINÓW:

1) składania ofert z: 02.09.2016 r. do godz. 13:00 na 08.09.2016 r. do godz. 13:00

2) ogłoszenia wyboru partnera z: 06.09.2016 r. na 09.09.2016 r.


Dnia 09.09.2016 przyjęto ofertę Dolnośląskiego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz.,,Ostoja", ul. Stawowa 1A,50-015 Wrocław, NlP; 897-15 -47 -75, REGON: 930305389, reprezentowanego przez: Małgorzatę Gorący -Prezesa.Uwaga zmiana! Termin zakończenia realizacji zlecenia zmieniono z 01.09.2016 na 05.09.2016. Zapytanie ofertowe ze zmienioną datą zakończenia realizacji umowy oraz wzór umowy zawierający w/w zmianę poniżej.

Uwaga, w dniu 17.08.2016 ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie części modelu dotyczącą aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ projektu pn. "Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie części modelu dot. modelu wsparcia społecznego, tj. zintegrowanych działań w zakresie włączenia społecznego bądź utrzymania więzi społecznych i uczestnictwa w życiu społecznych osób z doświadczeniem choroby psychicznej bądź w kryzysie zdrowia psychicznego.

Ogłoszenie zapytań ofertowych wraz z formularzem ofertowym i wzorami umów znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu w zakładce: Praca / Zapytania ofertowe(http://www.spzoz.wroc.pl/praca/zapytania-ofertowe/...).

Uprzejmie informuję, iż dnia 25.08.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ przyjęło ofertę Fundacji Opieka i Troska, która przygotuje element modelu dotyczący aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem choroby psychicznej.


Wszystkich zainteresowanych problemem dezinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi zapraszamy na prezentację modelu leczenia środowiskowego wypracowanego w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej". Spotkanie odbędzie się dnia 12.08.2016 o godzinie 12:30 w sali nr 6 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław.


Uwaga, w dniu 03.08.2016 ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie części modelu dotyczącą aktywizacji zawodowej osób z doświadczeniem choroby psychicznej, z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspieranego.

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ projektu pn. "Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie części modelu dot. aktywizacji zawodowej osób z doświadczeniem choroby psychicznej, z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspieranego.

Ogłoszenie zapytań ofertowych wraz z formularzem ofertowym i wzorami umów znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu w zakładce: Praca / Zapytania ofertowe (http://www.spzoz.wroc.pl/praca/zapytania-ofertowe/...).

Uprzejmie informuję, iż dnia 09.08.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ przyjęło ofertę Pani Małgorzaty Gorący, która przygotuje element modelu dotyczący aktywizacji zawodowej osób z doświadczeniem choroby psychicznej, z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspieranego.Uwaga, w dniu 10.06.2016 ogłoszono zapytania ofertowe na następujące zadania:

1) Kierownik Projektu;

2) Koordynator merytoryczny Projektu;

3) Członek zespołu merytorycznego projektu;

4) Protokolant podczas spotkań zespołu merytorycznego.

Ogłoszenie zapytań ofertowych wraz z formularzem ofertowym i wzorami umów znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu w zakładce: Praca / Zapytania ofertowe (http://www.spzoz.wroc.pl/praca/zapytania-ofertowe/...).

Od 16.05.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt pn."Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 106 250,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 100 183,13 zł.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne

Tytuł projektu: „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" stworzony w odpowiedzi na konkurs pn. „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi" nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15

Projekt zlokalizowany będzie w gminie Wrocław - mieście na prawach powiatu, które jest stolicą województwa dolnośląskiego. Wrocław, to ośrodek o wysokiejrandze, który oferuje wysokospecjalistyczne usługi medyczne mieszkańcom całego województwa.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań ochrony zdrowia publicznego poprzez wypracowanie nowego, innowacyjnego, kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych i jego włączenie do polityki. Poprzez opracowany model możliwe będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących zdeinstytucjonalizowanej i skoordynowanej opieki oraz ochrony zdrowia psychicznego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie innowacyjnego modelu wstępnie obejmującego:

- utworzenie Wrocławskiego Instytutu Zdrowia Psychicznego w strukturze Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ,

- utworzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej

  • stacjonarnego - wsparcie udzielane jest we WIZP dla osób w kryzysie i z doświadczeniem choroby psychicznej, rodzin/opiekunów;
  • mobilnego – wsparcie udzielane jest w środowisku chorego),

- utworzenie Łóżek Interwencyjnych

- opracowanie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz drogi pomocy choremu.

Model pozwoli na zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w skali makro, dotyczących osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin, przyjaciół i całego społeczeństwa, co odpowiada celowi 1 PO WER Oś Priorytetowa IV, tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS – w tym przypadku deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia publicznego.

Założeniem modelu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzinom/opiekunom, kompleksowej pomocy niezbędnej do życia w środowisku domowym i społecznym poprzez skoordynowanie na poziomie miasta działań wszystkich podmiotów realizujących na rzecz tych osób świadczeń zdrowotnych oraz innych form opieki i pomocy.

Realizacja w/w działań przyczyni się do upowszechnienia środowiskowej opieki dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz efektywnego wykorzystania usług zdrowotnych, społecznych i socjalnych, które już są realizowane oraz wprowadzenie nowych, uzupełniających system pomocy, które pozwolą na poprawę jakości życia chorych, ich rodzin/opiekunów.

I etap projektu zakłada:

  • Przygotowanie do testowania wstępnej wersji kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych,
  • Przeprowadzenie konsultacji tego modelu z wszystkimi grupami interesariuszy,
  • Zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie i wdrażanie wypracowanego modelu na danym obszarze w II etapie - kolejnym projekcie.

W ramach drugiego etapu projektu nastąpi testowe wdrożenie modelu wypracowanego w ramach I etapu projektu.
Udzielamy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ oraz na zasadach komercyjnych.
Prowadzimy profilaktykę chorób i promocję zdrowia.

Podstawy prawne, cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz gospodarkę finansową Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ określa statut.

Regulamin Organizacyjny Wrocławskiego Centrum Zdrowia precyzuje organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Centrum oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zasady pracy przedsiębiorstwa oraz najważniejsze decyzje na poziomie zarządzania strategicznego podejmowane są przez Dyrekcję.

Sprawozdanie finansowe Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ za 2014 rok

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a dobro i satysfakcja pacjenta to nasz cel.

Potwierdzeniem rzetelności, solidności i jakości usług świadczonych przez placówki Wrocławskiego Centrum Zdrowia są liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.

Dane teleadresowe i telefoniczne do komórek administracyjnych, Rzecznika Praw Pacjenta oraz kierowników przychodni.

Zasady reklamy produktów leczniczych na terenie WCZ oraz zasad odwiedzania przez przedstawicieli medycznych lub handlowych osób zatrudnionych w Centrum, uprawnionych do wystawiania recept


Od 16.05.2016 do 15.09.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt pn."Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady przyjmowania pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ w czasie pandemii

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.