Konkurs ofert

KONKURS PSYCHIATRIA STYCZEŃ 2017


DATA PUBLIKACJI: 2017-01-13

DATA SKŁADANIA: 2017-01-19 godz. 9:00

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016 poz. 1638)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub prowadzące działalność gospodarczą osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1)Poradnia zdrowia psychicznego – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 23.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

2)Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Okres obowiązywania umowy od dnia 23.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

3)Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Okres obowiązywania umowy od dnia 23.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

4)Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 23.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

5)Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych – Ośrodek Profilaktyczno – Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul Wszystkich Świętych 2. Świadczenia osoby posiadającej certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Okres obowiązywania umowy od dnia 23.01.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52

Termin i miejsce składania ofert: 19.01.2017 do godz. 09:00 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:

OFERTA

W KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU

…………………………………………

W ZAKRESIE:

………………………………………………………………………………………………….

(NALEŻY PODAĆ KOD I NAZWĘ ZAKRESU ŚWIADCZEŃ OKREŚLONE W § 3 UST 1)

W ………………………………………………………

(NALEŻY PODAĆ LOKALIZACJĘ OKREŚLONĄ W §6 UST. 2)

WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

OFERENT:

……………………………………….

(NALEŻY PODAĆ PEŁNĄ NAZWĘ I ADRES SIEDZIBY OFERENTA)

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 19.01.2017 godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 20.01.2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Uwaga! Dnia 17.01.2017 poprawiono pomyłkę pisarską w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiących zał. nr 2 do Zarządzenia nr 8/2017 z dnia 13.01.2017, dot.uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Zmianie uległa treść paragrafu 6 pkt 2.5 Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. W kolumnie 8 dot. liczby godzin tygodniowo średnio, w wierszu nr 5 dot. poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (1746) zmieniono ilość godzin z 10:00 na 32:00. Poniżej znajduje się poprawiona wersja Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Szczegółowe-warunki-konkursu_popr_17.01.2017) oraz poprzednia (Szczegółowe warunki konkursu).W dniu 20.01.2017 w drodze uzupełniającego postępowania konkursowego Komisja konkursowa przyjęła dwie oferty:

1) W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul. Podwale 13, przyjęta została oferta firmy Marta Palej - Cieplińska reprezentowanej przez Martę Palej - Cieplińską.

2) W poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w Ośrodku Profilaktyczno - Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień przy ul Wszystkich Świętych 2, przyjęta została oferta firmy Usługi Psychoterapeutyczne Łukasz Jakubczak, reprezentowaną przez Łukasza Jakubczaka.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert znajduje się w dokumentach poniżej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.