Konkurs ofert

KONKURS PSY I AOS MARZEC 2017


DATA PUBLIKACJI: 2017-03-24

DATA SKŁADANIA: 2017-03-30

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016 poz. 1638)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub prowadzące działalność gospodarczą osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.


Prosimy o składanie ofert na:

I.Świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie i w lokalizacji:

A.Przychodnia zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Podwale 13 we Wrocławiu:

1)Poradnia zdrowia psychicznego:

Świadczenia pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

2)Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju:

a.Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

b.Świadczenia psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem dziecięcym;

c.Świadczenia fizjoterapeuty z co najmniej 5–letnim doświadczeniem lub specjalisty w dziedzinie fizjoterapii;

d.Świadczenia terapeuty zajęciowego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

3)Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

4)Zespół Leczenia Środowiskowego

a.Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Świadczenia pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

B.Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu

  1. Program leczenia substytucyjnego realizowany w ramach poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

Świadczenia pielęgniarki z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem leczonym substytucyjnie albo pielęgniarki OIT z ukończonym kursem opieki nad pacjentem zakażonym wirusem HIV / chorym na AIDS lub pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

  1. Świadczenia zdrowotne w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

1)Poradnia profilaktyczno lecznicza HIV/AIDS (1342) wraz z realizacją kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem zakażonym HIV leczonym antyretrowirusowo - Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu

Świadczenia pielęgniarki z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentem zakażonym wirusem HIV / chorym na AIDS.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.


Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52

Termin i miejsce składania ofert: 30.03.2017 do godz. 9:00 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:

OFERTA

W KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU

…………………………………………

W ZAKRESIE:

………………………………………………………………………………………………….

(NALEŻY PODAĆ KOD I NAZWĘ ZAKRESU ŚWIADCZEŃ OKREŚLONE W § 3 UST 1)

W ………………………………………………………

(NALEŻY PODAĆ LOKALIZACJĘ OKREŚLONĄ W §6 UST. 2)

WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

OFERENT:

……………………………………….

(NALEŻY PODAĆ PEŁNĄ NAZWĘ I ADRES SIEDZIBY OFERENTA)

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 30.03.2017 godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.


Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkoweuprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiuwww.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 31.03.2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Z przyjemnością informuję, że w drodze uzupełniającego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa w dniu 31.03.2017 przyjęła 22 oferty. W dniu 31.03.2017 ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Skan wyników konkursu znajduje się w załącznikach pod nazwą: WYNIKI_31.03.2017

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.