Konkurs ofert

KONKURS PSY MAJ 2017


DATA PUBLIKACJI: 2017-05-26

DATA SKŁADANIA: 2017-05-31

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2016 poz. 1638)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1)Poradnia zdrowia psychicznego– Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej posiadającej certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

2)Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

3)Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu: Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

4)Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

5)Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych – Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

6)Program Leczenia Substytucyjnego – Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu. Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2017r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52

Termin i miejsce składania ofert: 31.05.2017 do godz. 11:30 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert:


OFERTA

W KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RODZAJU

…………………………………………

W ZAKRESIE:

………………………………………………………………………………………………….

(NALEŻY PODAĆ KOD I NAZWĘ ZAKRESU ŚWIADCZEŃ OKREŚLONE W § 3 UST 1)

W ………………………………………………………

(NALEŻY PODAĆ LOKALIZACJĘ OKREŚLONĄ W §6 UST. 2)

WROCŁAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

OFERENT:

……………………………………….

……………………………………….

(NALEŻY PODAĆ PEŁNĄ NAZWĘ I ADRES SIEDZIBY OFERENTA)

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 31.05.2017 godz. 12:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu dnia 31.05.2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 26.05.2017.r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.