Konkurs ofert

KONKURS PSY MAJ- CZERWIEC 2019


DATA PUBLIKACJI:

DATA SKŁADANIA: 12.06.2019, godzina 14:45

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2018 r. poz.2190, z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:

I)Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego (kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

c.Psychologa posiadającego co najmniej dwuletni staż kliniczny, który posiada certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

2.Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (kod 1701). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

b.Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci;

c.Psychologa posiadającego co najmniej dwuletni staż w pracy z dziećmi, który posiada certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

d.Psycholog posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci, w tym zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem dziecięcym

e.Logopedy

f.Pedagoga specjalnego

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

3.Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (kod 1708). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

4.Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego;

c.Psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o certyfikatu psychoterapeuty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

5.Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego;

c.Psychologa klinicznego

d.Psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym będącego specjalistą psychoterapii / terapii uzależnień lub osobą w trakcie szkolenia na specjalistę psychoterapii / terapii uzależnień.

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

II.Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym

c.Psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

III.Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1.Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna.

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

2.Program Leczenia Substytucyjnego

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

IV.Centrum Zdrowia Psychicznego+ przy ul. Ostrowskiego 13 :

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

b.Psychologa klinicznego;

c.Psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin i miejsce składania ofert: 12.06.2019 do godz. 14:45 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 12.06.2019 godz. 14:55 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkoweuprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 14.06.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Data ogłoszenia: 31.05.2019


Ogłoszenie zmieniające treść ogłoszenia

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 31.05.2019

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2018 r. poz.2190, z późn. zm.)

W ogłoszeniu uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 31.05.2019 zmianie uległ:

1)Okres obowiązywania umowy we wszystkich lokalizacjach i zakresach świadczeń

z: „od dnia 17.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy."

na:„od dnia 18.06.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy."

2)Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

z: „do dnia: 14.06.2019"

na: „do dnia: 17.06.2019r."

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

11.06.2019


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

I Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu / Poradnia Zdrowia Psychicznego
Kod 1700 / Psycholog posiadający co najmniej dwuletni staż kliniczny, który posiada certyfikat psychoterapeuty

1 Gabinet Diagnozy i Terapii Poznawczo-Behawioralnej MARTA KUTY - PACHECKA 10.06.2019 - Oferta 6 (4854)

2 Gabinet Diagnozy i Terapii Psychologicznej Agnieszka Pankała - Oferta 10 (4914)

3 Daniel Wójcik Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny Daniel Wójcik - Oferta 15 (4986)

II. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu / Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Kod 1701 / Psycholog posiadający co najmniej dwuletni staż w pracy z dziećmi, który posiada status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

1 Klimas Katarzyna - Oferta 4 (4852)


III. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu / Zespół leczenia środowiskowego (domowego) Kod 2730 / Psycholog posiadający co najmniej dwuletni staż w kliniczny, który posiada certyfikat psychoterapeuty

1. Gabinet Diagnozy i Terapii Poznawczo-Behawioralnej MARTA KUTY - PACHECKA - Oferta 7 (4855)

1 Gabinet Diagnozy i Terapii Psychologicznej Agnieszka Pankała - Oferta 9 (4913)


IV. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu / Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
Kod 2730 / Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty

Daniel Wójcik Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny Daniel Wójcik 12.06.2019 14:40:00 Oferta 14 (4985)


V. Centrum Zdrowia Psychicznego+, Ul. Ostrowskiego 13 c / Poradnia Zdrowia Psychicznego
Kod 1700 / Psycholog posiadający status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

1. Natalia Lemiech ANTE - Oferta 1 (4766)

2. ADAM BUŁACZ - Oferta 5 (4853)

3. Rajewski Maciej - Oferta 8 (4912)


VI. Centrum Zdrowia Psychicznego+, Ul. Ostrowskiego 13 c / Poradnia Zdrowia Psychicznego Kod 1700 / Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

1. Krawiec Kinga Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Kinga Krawiec - Oferta 13 (4956)


Wrocław, 2019.06.17


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.