Konkurs ofert

KONKURS PSY STYCZEŃ 2019 BIS


DATA PUBLIKACJI:

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2018, poz.2190)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w lokalizacji i zakresie:

I)Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a. osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

  1. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b.Lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

c.Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci;

d.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

e.Terapeutę zajęciowego;

f.Pedagoga specjalnego;

g.Logopedę;

h.Fizjoterapeutę z co najmniej 5-cioletnim doświadczeniem;

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

  1. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

  1. Zespół leczenia środowiskowego (domowego). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego;

c.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

  1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

II.Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

c.Psychologa klinicznego;

d.Pracownika socjalnego.

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

  1. Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

b.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

c.Osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty będącego psychologiem klinicznym lub psychologiem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologiem z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

2.Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.01.2019 r. do końca udzielania świadczeń przez udzielającego zamówienie.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52

Termin i miejsce składania ofert: 18.01.2019 do godz. 9:30 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 18.01.2019 godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkoweuprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 18.01.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Data ogłoszenia: 15.01.2019.r.


Wyniki konkursu:

Wrocław, 2019.01.18

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

A.OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:

I) Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a. osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

Gabinet Psychoterapii Jolanta Sterynowska – oferta nr 1


2. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;


BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

a.Lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

Gabinet Psychoterapii Jolanta Sterynowska- oferta nr 3

d.Terapeutę zajęciowego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

e.Pedagoga specjalnego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

f.Logopedę;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

g.Fizjoterapeutę z co najmniej 5-cioletnim doświadczeniem;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT


3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT


4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b. Psychologa klinicznego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty

Gabinet Psychoterapii Jolanta Sterynowska- oferta nr 2

5. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Świadczenia realizowane przez:

b.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c.Psychologa klinicznego.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

II) Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c.Psychologa klinicznego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

d.Pracownika socjalnego.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

III) Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty;

Gabinet Psychoterapii Jolanta Sterynowska – oferta nr 4

c.Osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty będącego psychologiem klinicznym lub [psychologiem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologiem z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

2. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.