Zapytanie ofertowe

Prawnik, radca prawny, adwokat


DATA PUBLIKACJI: 08.11.2019

DATA SKŁADANIA: 15.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego z zakresu problematyki uzależnień podnoszące kwalifikacje zawodowe osób na co dzień pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, a także zajmującymi się profilaktyką uzależnień pn Prowadzenie dokumentacji psychologów, psychoterapeutów oraz medycznej wraz z zasadami udostępnienia tej dokumentacji z uwzględnieniem przepisów o tajemnicy zawodowej i RODO. Szkolenie realizowane w ramach Programu Doskonalenia umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień oraz prowadzenie edukacji grupowej dla różnych grup społecznych i zawodowych. Szkolenie finansowane jest z budżetu Miasta Wrocławia w ramach umowy dotacyjnej D/WZD/PTU/4/2018-2019 z dn.24.05.2018, dotyczy zamówienia poniżej 30.000 Euro

Adresatami szkolenia będą osoby pracujące w obszarze uzależnień, m.in. psychoterapeuci uzależnień, instruktorzy uzależnień, psycholodzy, pedagodzy.

1.Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

ul. Podróżnicza 26/28,

53-208 Wrocław

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży WCZ SP ZOZ
Piotr Ługowski

Wrocław, dnia 08.11.2019

2.Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów w aspekcie prawnym.

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Opis przedmiotu zamówienia :

Planuje się przeprowadzenie 1 szkolenia. Czas trwania szkolenia to 10 godzin. Planowana Liczba uczestników - około 30.

Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:

-wykształcenie kierunkowe: prawnik, radca prawny, adwokat

-minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na wyżej wymienionym stanowisku

-przygotowanie szkolenia wraz z materiałami edukacyjnymi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie stosował następujące kryteria: Cena – 100% Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających wymagane warunki, przy zastosowaniu powyższych kryteriów.

Miejsce i termin realizacji zamówienia.

27 listopada 2019, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Samuela Lindego 19-21, Wrocław

Terminy i godziny prelekcji :

Terminy realizacji zlecenia: 27 listopada 2019 w godz. 9:00- 19:00

3. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty/ofert zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Oferentem. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Oferenta, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego Oferenta.

4. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania: Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław lub przesłać na adres mnowakowska@spzoz.wroc.pl. Oferty przyjmowane są do 15.11.2019 roku do godziny 10:00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego formularza ofertowego,

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę/ uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

6. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

lub e-mailem: mnowakowska@spzoz.wroc.pl

Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Malwina Nowakowska, tel. 572 044 450

7.Warunki płatności za przedmiot zamówienia: określone w umowie.

Załączniki do zapytania ofertowego:

-formularz ofertowy

-wzór umowy

-informacja RODO

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.